© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітня програма: 076.3 "Електронна комерція та біржова діяльність"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

 

Нормативні навчальні дисципліни

Інтернет-бізнес та інформаційні системи в біржовій діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних систем та технологій у біржовій діяльності та веденні бізнесу в Мережі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних основ застосування новітніх інформаційних систем та технологій в біржовій діяльності;

-знання складу інформаційного забезпечення біржової діяльності різних суб’єктів ринку та особливостей застосування окремих елементів;

-вміння застосовувати інформаційні системи в біржовій діяльності, зокрема для біржових торгів;

-вміння визначати потребу підприємства у застосуванні інформаційних систем для виконання виробничих завдань;

-вміння застосовувати готові програмні рішення для управління торгівлею через Інтернет;

-визначати можливі перешкоди на шляху впровадження інформаційних систем;

-вміння використовувати сучасні інформаційні технології для ведення бізнесу в Інтернеті;

-навички роботи з конфіденційною інформацією та її захисту від зловмисників.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

Інтернет-біржі та електронний трейдинг

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок навчання основам систем електронної біржової торгівлі та Інтернет-трейдингу, знайомство з основами технічного аналізу та графічних методів, що використовуються для здійснення біржової діяльності, набуття навиків роботи з інформаційними системами для організації доступу до біржової торгівлі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання основ електронного трейдингу, сутності та алгоритму дії торговельних систем;

-знання основних системи електронної біржової торгівлі;

-уміння використовувати графічні методи Інтернет-трейдингу та основні стратегії ігор;

-уміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти основних систем електронної біржової торгівлі;

-уміння розробляти і проводити заходи з вивчення Інтернет-середовища для надання послуг в мережі Інтернет;

-навички здійснення технічного аналізу цінних паперів;

-уміння оперувати основними стратегіями ігор;

-навички роботи з інформаційною системою Quik.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Біржа продуктів інтелектуальної праці

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни –– формування системи теоретичних і практичних знань про діяльність бірж продуктів інтелектуальної власності, розуміння об’єктів права інтелектуальної власності, процедури отримання права власності на об’єкти інтелектуальної праці  з метою участі у роботі біржі, забезпечення захисту прав та економічних інтересів суб'єктів біржової діяльності, та отримання прибутку від функціонування на біржі.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 • комплекс знань щодо розвитку вітчизняного та світового ринків інтелектуальної власності;

 • знання щодо сутності та специфіки інтелектуальної власності як активу;

 • знання про системи інтелектуальної власності, її охорони та захисту відповідно вимогам, встановленим законодавством;

 • освоєння теоретичних засад роботи бірж продуктів інтелектуальной власності;

 • набуття навичок використання сучасних методів і прийомів визначення економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності та економічної ефективності їх використання;

 • набуття навичок щодо ведення торгів та укладання контрактів на біржах продуктів інтелектуальної власності.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.

Біржова діяльність та технології біржової торгівлі

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – ознайомлення з основами біржової діяльності та її базовими поняттями, формування системи знань з організації та здійснення біржових торгів та вміння її застосовувати у практичній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

      знання теоретико-методичних основ та проблем біржової діяльності, сутності та характеристик її основних видів; 

      знання організаційних структур і тенденцій розвитку українських та провідних зарубіжних фірм; 

      знання основ організації біржової діяльності, форми і методи регулювання та контролю діяльності бірж і її учасників; 

      вміння визначати ефективність біржових операцій, розраховувати економічні показники біржової діяльності, розробляти заходи щодо їх поліпшення;

      уміння застосовувати практичні навички щодо реалізації технології біржової торгівлі у професійній діяльності;

      навички організовувати та проводити біржові торги.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Голишева Є.О.

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Біржовий ризик-менеджмент

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – вивчення концептуальних, методичних, технологічних основ управління ризиками в умовах здійснення біржової діяльності.  

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання понятійного апарату та підходів до оцінки ризику, з метою ефективного застосування сучасних методів його управління на біржі;

- знання методів діагностики ризику, його передбачення та впливу на результат;

- навички до аналізу та класифікації біржових ризиків;

- навички використовувати системний підхід в управлінні ризиками;

- навички проведення оцінки ризику,

- вміння визначати систему способів управління ризиками.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Ващенко Т.В.   

 

Валютний ринок та біржові операції

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – отримання теоретичних знань щодо здійснення валютних операцій на біржовому ринку, напрямків та функцій валютної політики в ринкових умовах.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методів аналізу діяльності суб’єктів валютного ринку, вирішення завдань у сфері валютних відносин;

- знання про основні види валют та їх особливості, типи валютних курсів, класифікацію валютних систем;

-знання про основні технології біржової торгівлі валютою;

- знання про особливості сучасних підходів до здійснення біржових операцій на валютному ринку;

- уміння проводити критичний аналіз результатів валютних операцій на основі існуючих теорій та методів;

- навички здійснювати прогнозування напрямків розвитку валютної системи.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

Економіка та управління знаннями

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни –– є формування системи теоретичних та практичних знань щодо основ новітніх сучасних тенденцій та концепцій розвитку - економіки знань та управління знаннями; формування у студентів практичних навичок управління знаннями на підприємствах та організаціях.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 • знання щодо сучасних тенденцій та концепцій розвитку - економіки знань та управління знаннями;

 • розуміння сучасних тенденцій розвитку світових економік, сутності конкурентоздатності провідних компаній, які визначають тенденції розвитку суспільства;

 • сучасні виклики суспільству, які виникають у зв’язку із змінами в принципах світового розвитку країн;

 • знання щодо нових напрямків формування конкурентних переваг на світових ринках;

 • вміння володіти основними поняттями менеджменту  роботи зі знаннями;

 • вміння розуміти  співвідношенні інноваційних процесів організації й системи управління знаннями;

 • вміння проводити оцінку економіки знань за індикаторами та критеріями;

 • навички оцінювання інтелектуальний та інноваційний потенціал підприємств;

 • вміння знати основні методи й технології роботи зі знаннями в організації;

 • навички проведення теоретичного і прикладного аналіз процесів управління знаннями в організації;

 • навички формування стратегії управління знаннями підприємства.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.

Економіко-правове регулювання біржової діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань про сутність і зміст економіко-правового регулювання біржової діяльності та вироблення навичок практичної роботи з нормативним матеріалом в змодельованих ситуаціях.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ біржової діяльності, законів та підзаконних актів у галузі біржової діяльності;

- навички застосування біржового законодавства в змодельованих ситуаціях;

- вміння аналізувати правове забезпечення регулювання біржової діяльності;

- вміння аналізувати організаційну будову біржових інститутів;

- вміння визначати правовий статус біржових торгів;

- навички укладання біржових угод (реєстрація, оформлення та розірвання);

- навички застосовування санкцій до учасника біржових торгів за порушення правил біржової торгівлі.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Міжнародний бізнес та біржові ринки

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – навчання теоретичним та практичним підходам до організації і управління міжнародною діяльністю на підприємствах, забезпечення розуміння особливостей міжнародного бізнесу, формування основних навичок роботи на міжнародних ринках.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання змісту сучасної теорії міжнародного бізнесу, сутності сучасних міжнародних відносин, форм та характеристик міжнародних операцій;

-уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з організацією міжнародної діяльності;

-уміння знаходити шляхи виходу на міжнародні ринки, аналізувати стан світового біржового ринку;

-навички здійснювати організацію та управління міжнародною діяльністю на підприємстві;

-навички ведення зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення умови тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-навички роботи на міжнародних ринках.

 

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетинг торгово-посередницьких послуг та комерційна діяльність

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи науково-теоретичних і практичних знань про форми та методи роботи посередників і відповідні види торгово-посередницьких послуг, що надаються ними в ході здійснення діяльності, у тому числі і на біржі.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання сутності і змісту сучасних концепцій та теоретико-методичних засад ведення торгово-посередницької діяльності на товарному і біржовому ринках України та країн світу;

-уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів надання торгово-посередницьких послуг на біржовому ринку;

-уміння визначати обсяг винагороди за надання торгово-посередницьких послуг на біржовому ринку;

-навички розв’язувати складні задачі і проблеми, пов’язані з організацією діяльності маркетингових та біржових посередників;

-навички знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності посередників;

-навички здійснювати організацію та управління процесом надання торгово-посередницьких послуг біржовими посередниками;

-навички оцінювати ефективність надання торгово-посередницьких послуг та розробляти заходи з її підвищення.

 

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетингові комунікації у біржовій діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань зовнішніх і внутрішніх комунікацій та набуття практичних вмінь і навичок щодо ефективної комунікаційної діяльності на підприємстві.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ організації і реалізації комунікаційної діяльності на підприємстві;

-знання з надання  якісних послуг та зі здійснення успішних операцій  на різних біржах;

-вміння  визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;

-вміння проведення ділових переговорів та оформлення договорів,

-вміння залучення клієнтури;

-вміння розширення сфери збуту своїх послуг і завоювання ринку;

-навички організації та проведення комунікаційної діяльності в сфері надання послуг.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Божкова В.В.

Методологія наукових досліджень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – оволодіння базовими знаннями в галузі теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження, а також їх особливостями відповідно до спеціальності «Біржова діяльність».

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретичних та практичних аспектів організації наукових досліджень;

- вміння організовувати науково-дослідний процес, оволодіння вимогами до здійснення наукових досліджень;

- знання сутності і змісту сучасних методів наукових досліджень: емпіричних та теоретичних;

- вміння формулювати результати наукових досліджень, здійснювати оцінку їх ефективності, визначати народногосподарське значення та перспективи впровадження;

- вміння формувати ефективні діалогові (дво- і багатосторонні) комунікації з науковою спільнотою у обраній предметній галузі, а також з потенційними і фактичними споживачами інтелектуальних продуктів;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з використанням сучасної методології в системі наукових досліджень в галузі біржової діяльності та біржових технологій.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Політика біржового ціноутворення

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо розроблення, реалізації та контролю політики біржового ціноутворення.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії ціноутворення;

2) здатність тлумачити, пояснювати та давати оцінку впливу правових норм, в тому числі податкового законодавства на встановлення цін;

3) уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі ціноутворення, зокрема щодо формулювання цілей ціноутворення, ефективного формування цінової стратегії, визначення суми доходів/втрат від здійснення біржових операцій, прогнозування напрямку руху цін тощо;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною ціновою політикою на підприємстві;

5) здатність обґрунтовувати напрями змін у ціновій політиці біржового контрагента відповідно до умов, що змінюються, на основі знання та розуміння принципів біржових коливань, володіння відповідними інструментами аналізу та прогнозування.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.

Системний аналіз і прийняття рішень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень в сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

– знання теоретичних та методичних основ дослідження операцій, теорії ігор і методів експертних оцінок;

– знання теоретичних та методичних основ прийняття рішень в управлінні бізнес процесами;

– знання логічних та кількісних підходів до вивчення господарських проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані управлінські задачі та практичні проблеми в підприємницькій сфері із застосуванням теорій та методів системного аналізу;

– уміння розв’язувати складні непередбачуваних задачі і проблеми щодо прийняття управлінських рішень, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

– навички управління комплексними діями або проектами, здатність брати відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

– уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи системного аналізу та прийняття управлінських рішень.

Регламент 

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Товарна біржа

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань з організації і функціонування товарної біржі, як складового елемента інфраструктури ринку, та набуття практичних навичок щодо технології здійснення біржових операцій на товарній біржі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ біржової діяльності, законів та підзаконних актів у галузі біржової діяльності;

- вміння аналізувати правове забезпечення регулювання товарної біржі;

- навички щодо процедури створення і реєстрації товарної біржі;

- вміння створювати структурні підрозділи товарної біржі;

- знання про асортимент біржових товарів і принципи формування товарної системи брокерських товарів;

- вміння визначати правовий статус біржових торгів на товарній біржі;

- навички укладання біржових угод на товарній біржі (реєстрація, оформлення та розірвання);

- навички щодо проведення біржових операцій на товарній біржі.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Товарознавство

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань, необхідних для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп товарів виробничого призначення.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ товарознавства продукції промислового призначення;

-уміння визначати перелік необхідної підприємству сировини та матеріалів;

-знання основних споживчих властивостей та асортименту товарів;

-уміння ідентифікувати товар за маркуванням; визначати якісні та кількісні характеристики;

-знання сутності й змісту теоретико-методичних засад формування попиту та пропозиції на біржові товари на національному та міжнародному ринках;

-знання і розуміння особливостей укладання біржових угод, торгівельних операцій з купівлі-продажу біржових товарів;

-уміння вирішувати питання заміни одних товарів на інші, визначати їх стан на ринку, а також залежність попиту на них від зміни кон’юнктури;

-уміння формувати цінову політику, визначати досягнення і перспективи науково-технічного прогресу у сфері виробництва і використання товарів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Карпіщенко О.О.,

к.е.н., асист. Шевлюга О.Г.

Управління персоналом на біржі праці

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – професійна підготовка фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», формування у них економічного способу мислення та можливостей прийняття оперативних управлінських рішень у ринкових умовах, оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань управління персоналом.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ організації і надання  якісних послуг та здійснення операцій  на біржах праці;

-вміння  визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;

-вміння проведення ділових переговорів та оформлення договорів,

-вміння залучення клієнтури;

-навички організації та проведення управлінської діяльності в сфері надання послуг.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Божкова В.В.

Управління якістю та сертифікація

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в області забезпечення якості та управління якістю продукції, статистичних методів управління процесами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-володіння специфікою відносин постачальників і замовників в області якості;

-знання основних нормативних документів з правових питань в області якості;

-уміння впроваджувати систему якості та підтримувати її працездатність;

-знання нормативної бази для розробки систем якості;

-розуміння порядку проведення внутрішніх перевірок для оцінки ефективності функціонування систем якості;

-знання етапів і порядку проведення сертифікації систем якості і виробництв.

-навички організація роботи щодо забезпечення якості продукції шляхом розробки і впровадження систем якості відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO

Регламент (УД-51)

Регламент (УД-61)

 

Провідний викладач:

 

к.е.н. Ващенко Т.В.  

Фондова біржа та ринок цінних паперів

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію фондової біржі та ринку цінних паперів, навчання особливостям ведення діяльності на фондовому ринку.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

методологічні та теоретичні основи управління діяльністю на фондовій біржі та ринку цінних паперів;

-особливості функціонування вітчизняної фондової біржі;

-знання і розуміння особливостей укладання біржових угод на фондовій біржі, торговельних операцій з купівлі-продажу цінних паперів;

-уміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти управління різними видами цінних паперів;

-вміння проводити оцінку вартості цінних паперів;

-навички прогнозування діяльності емітентів цінних паперів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., асист. Шевлюга О.Г.