© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Дисциплини

Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітня програма: 076.3 "Електронна комерція та біржова діяльність"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

 

Нормативні навчальні дисципліни

Інтернет-бізнес та інформаційні системи в біржовій діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних систем та технологій у біржовій діяльності та веденні бізнесу в Мережі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних основ застосування новітніх інформаційних систем та технологій в біржовій діяльності;

-знання складу інформаційного забезпечення біржової діяльності різних суб’єктів ринку та особливостей застосування окремих елементів;

-вміння застосовувати інформаційні системи в біржовій діяльності, зокрема для біржових торгів;

-вміння визначати потребу підприємства у застосуванні інформаційних систем для виконання виробничих завдань;

-вміння застосовувати готові програмні рішення для управління торгівлею через Інтернет;

-визначати можливі перешкоди на шляху впровадження інформаційних систем;

-вміння використовувати сучасні інформаційні технології для ведення бізнесу в Інтернеті;

-навички роботи з конфіденційною інформацією та її захисту від зловмисників.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

Інтернет-біржі та електронний трейдинг

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок навчання основам систем електронної біржової торгівлі та Інтернет-трейдингу, знайомство з основами технічного аналізу та графічних методів, що використовуються для здійснення біржової діяльності, набуття навиків роботи з інформаційними системами для організації доступу до біржової торгівлі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання основ електронного трейдингу, сутності та алгоритму дії торговельних систем;

-знання основних системи електронної біржової торгівлі;

-уміння використовувати графічні методи Інтернет-трейдингу та основні стратегії ігор;

-уміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти основних систем електронної біржової торгівлі;

-уміння розробляти і проводити заходи з вивчення Інтернет-середовища для надання послуг в мережі Інтернет;

-навички здійснення технічного аналізу цінних паперів;

-уміння оперувати основними стратегіями ігор;

-навички роботи з інформаційною системою Quik.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Біржа продуктів інтелектуальної праці

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни –– формування системи теоретичних і практичних знань про діяльність бірж продуктів інтелектуальної власності, розуміння об’єктів права інтелектуальної власності, процедури отримання права власності на об’єкти інтелектуальної праці  з метою участі у роботі біржі, забезпечення захисту прав та економічних інтересів суб'єктів біржової діяльності, та отримання прибутку від функціонування на біржі.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 • комплекс знань щодо розвитку вітчизняного та світового ринків інтелектуальної власності;

 • знання щодо сутності та специфіки інтелектуальної власності як активу;

 • знання про системи інтелектуальної власності, її охорони та захисту відповідно вимогам, встановленим законодавством;

 • освоєння теоретичних засад роботи бірж продуктів інтелектуальной власності;

 • набуття навичок використання сучасних методів і прийомів визначення економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності та економічної ефективності їх використання;

 • набуття навичок щодо ведення торгів та укладання контрактів на біржах продуктів інтелектуальної власності.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.

Біржова діяльність та технології біржової торгівлі

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – ознайомлення з основами біржової діяльності та її базовими поняттями, формування системи знань з організації та здійснення біржових торгів та вміння її застосовувати у практичній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

      знання теоретико-методичних основ та проблем біржової діяльності, сутності та характеристик її основних видів; 

      знання організаційних структур і тенденцій розвитку українських та провідних зарубіжних фірм; 

      знання основ організації біржової діяльності, форми і методи регулювання та контролю діяльності бірж і її учасників; 

      вміння визначати ефективність біржових операцій, розраховувати економічні показники біржової діяльності, розробляти заходи щодо їх поліпшення;

      уміння застосовувати практичні навички щодо реалізації технології біржової торгівлі у професійній діяльності;

      навички організовувати та проводити біржові торги.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Голишева Є.О.

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Біржовий ризик-менеджмент

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – вивчення концептуальних, методичних, технологічних основ управління ризиками в умовах здійснення біржової діяльності.  

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання понятійного апарату та підходів до оцінки ризику, з метою ефективного застосування сучасних методів його управління на біржі;

- знання методів діагностики ризику, його передбачення та впливу на результат;

- навички до аналізу та класифікації біржових ризиків;

- навички використовувати системний підхід в управлінні ризиками;

- навички проведення оцінки ризику,

- вміння визначати систему способів управління ризиками.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Ващенко Т.В.   

 

Валютний ринок та біржові операції

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – отримання теоретичних знань щодо здійснення валютних операцій на біржовому ринку, напрямків та функцій валютної політики в ринкових умовах.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методів аналізу діяльності суб’єктів валютного ринку, вирішення завдань у сфері валютних відносин;

- знання про основні види валют та їх особливості, типи валютних курсів, класифікацію валютних систем;

-знання про основні технології біржової торгівлі валютою;

- знання про особливості сучасних підходів до здійснення біржових операцій на валютному ринку;

- уміння проводити критичний аналіз результатів валютних операцій на основі існуючих теорій та методів;

- навички здійснювати прогнозування напрямків розвитку валютної системи.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

Економіка та управління знаннями

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни –– є формування системи теоретичних та практичних знань щодо основ новітніх сучасних тенденцій та концепцій розвитку - економіки знань та управління знаннями; формування у студентів практичних навичок управління знаннями на підприємствах та організаціях.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 • знання щодо сучасних тенденцій та концепцій розвитку - економіки знань та управління знаннями;

 • розуміння сучасних тенденцій розвитку світових економік, сутності конкурентоздатності провідних компаній, які визначають тенденції розвитку суспільства;

 • сучасні виклики суспільству, які виникають у зв’язку із змінами в принципах світового розвитку країн;

 • знання щодо нових напрямків формування конкурентних переваг на світових ринках;

 • вміння володіти основними поняттями менеджменту  роботи зі знаннями;

 • вміння розуміти  співвідношенні інноваційних процесів організації й системи управління знаннями;

 • вміння проводити оцінку економіки знань за індикаторами та критеріями;

 • навички оцінювання інтелектуальний та інноваційний потенціал підприємств;

 • вміння знати основні методи й технології роботи зі знаннями в організації;

 • навички проведення теоретичного і прикладного аналіз процесів управління знаннями в організації;

 • навички формування стратегії управління знаннями підприємства.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.

Економіко-правове регулювання біржової діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань про сутність і зміст економіко-правового регулювання біржової діяльності та вироблення навичок практичної роботи з нормативним матеріалом в змодельованих ситуаціях.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ біржової діяльності, законів та підзаконних актів у галузі біржової діяльності;

- навички застосування біржового законодавства в змодельованих ситуаціях;

- вміння аналізувати правове забезпечення регулювання біржової діяльності;

- вміння аналізувати організаційну будову біржових інститутів;

- вміння визначати правовий статус біржових торгів;

- навички укладання біржових угод (реєстрація, оформлення та розірвання);

- навички застосовування санкцій до учасника біржових торгів за порушення правил біржової торгівлі.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Міжнародний бізнес та біржові ринки

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – навчання теоретичним та практичним підходам до організації і управління міжнародною діяльністю на підприємствах, забезпечення розуміння особливостей міжнародного бізнесу, формування основних навичок роботи на міжнародних ринках.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання змісту сучасної теорії міжнародного бізнесу, сутності сучасних міжнародних відносин, форм та характеристик міжнародних операцій;

-уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з організацією міжнародної діяльності;

-уміння знаходити шляхи виходу на міжнародні ринки, аналізувати стан світового біржового ринку;

-навички здійснювати організацію та управління міжнародною діяльністю на підприємстві;

-навички ведення зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення умови тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-навички роботи на міжнародних ринках.

 

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетинг торгово-посередницьких послуг та комерційна діяльність

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи науково-теоретичних і практичних знань про форми та методи роботи посередників і відповідні види торгово-посередницьких послуг, що надаються ними в ході здійснення діяльності, у тому числі і на біржі.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання сутності і змісту сучасних концепцій та теоретико-методичних засад ведення торгово-посередницької діяльності на товарному і біржовому ринках України та країн світу;

-уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів надання торгово-посередницьких послуг на біржовому ринку;

-уміння визначати обсяг винагороди за надання торгово-посередницьких послуг на біржовому ринку;

-навички розв’язувати складні задачі і проблеми, пов’язані з організацією діяльності маркетингових та біржових посередників;

-навички знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності посередників;

-навички здійснювати організацію та управління процесом надання торгово-посередницьких послуг біржовими посередниками;

-навички оцінювати ефективність надання торгово-посередницьких послуг та розробляти заходи з її підвищення.

 

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетингові комунікації у біржовій діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань зовнішніх і внутрішніх комунікацій та набуття практичних вмінь і навичок щодо ефективної комунікаційної діяльності на підприємстві.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ організації і реалізації комунікаційної діяльності на підприємстві;

-знання з надання  якісних послуг та зі здійснення успішних операцій  на різних біржах;

-вміння  визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;

-вміння проведення ділових переговорів та оформлення договорів,

-вміння залучення клієнтури;

-вміння розширення сфери збуту своїх послуг і завоювання ринку;

-навички організації та проведення комунікаційної діяльності в сфері надання послуг.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Божкова В.В.

Методологія наукових досліджень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – оволодіння базовими знаннями в галузі теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження, а також їх особливостями відповідно до спеціальності «Біржова діяльність».

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретичних та практичних аспектів організації наукових досліджень;

- вміння організовувати науково-дослідний процес, оволодіння вимогами до здійснення наукових досліджень;

- знання сутності і змісту сучасних методів наукових досліджень: емпіричних та теоретичних;

- вміння формулювати результати наукових досліджень, здійснювати оцінку їх ефективності, визначати народногосподарське значення та перспективи впровадження;

- вміння формувати ефективні діалогові (дво- і багатосторонні) комунікації з науковою спільнотою у обраній предметній галузі, а також з потенційними і фактичними споживачами інтелектуальних продуктів;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з використанням сучасної методології в системі наукових досліджень в галузі біржової діяльності та біржових технологій.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Політика біржового ціноутворення

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо розроблення, реалізації та контролю політики біржового ціноутворення.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії ціноутворення;

2) здатність тлумачити, пояснювати та давати оцінку впливу правових норм, в тому числі податкового законодавства на встановлення цін;

3) уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі ціноутворення, зокрема щодо формулювання цілей ціноутворення, ефективного формування цінової стратегії, визначення суми доходів/втрат від здійснення біржових операцій, прогнозування напрямку руху цін тощо;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною ціновою політикою на підприємстві;

5) здатність обґрунтовувати напрями змін у ціновій політиці біржового контрагента відповідно до умов, що змінюються, на основі знання та розуміння принципів біржових коливань, володіння відповідними інструментами аналізу та прогнозування.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.

Системний аналіз і прийняття рішень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень в сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

– знання теоретичних та методичних основ дослідження операцій, теорії ігор і методів експертних оцінок;

– знання теоретичних та методичних основ прийняття рішень в управлінні бізнес процесами;

– знання логічних та кількісних підходів до вивчення господарських проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані управлінські задачі та практичні проблеми в підприємницькій сфері із застосуванням теорій та методів системного аналізу;

– уміння розв’язувати складні непередбачуваних задачі і проблеми щодо прийняття управлінських рішень, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

– навички управління комплексними діями або проектами, здатність брати відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

– уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи системного аналізу та прийняття управлінських рішень.

Регламент 

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Товарна біржа

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань з організації і функціонування товарної біржі, як складового елемента інфраструктури ринку, та набуття практичних навичок щодо технології здійснення біржових операцій на товарній біржі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ біржової діяльності, законів та підзаконних актів у галузі біржової діяльності;

- вміння аналізувати правове забезпечення регулювання товарної біржі;

- навички щодо процедури створення і реєстрації товарної біржі;

- вміння створювати структурні підрозділи товарної біржі;

- знання про асортимент біржових товарів і принципи формування товарної системи брокерських товарів;

- вміння визначати правовий статус біржових торгів на товарній біржі;

- навички укладання біржових угод на товарній біржі (реєстрація, оформлення та розірвання);

- навички щодо проведення біржових операцій на товарній біржі.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Товарознавство

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань, необхідних для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп товарів виробничого призначення.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ товарознавства продукції промислового призначення;

-уміння визначати перелік необхідної підприємству сировини та матеріалів;

-знання основних споживчих властивостей та асортименту товарів;

-уміння ідентифікувати товар за маркуванням; визначати якісні та кількісні характеристики;

-знання сутності й змісту теоретико-методичних засад формування попиту та пропозиції на біржові товари на національному та міжнародному ринках;

-знання і розуміння особливостей укладання біржових угод, торгівельних операцій з купівлі-продажу біржових товарів;

-уміння вирішувати питання заміни одних товарів на інші, визначати їх стан на ринку, а також залежність попиту на них від зміни кон’юнктури;

-уміння формувати цінову політику, визначати досягнення і перспективи науково-технічного прогресу у сфері виробництва і використання товарів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Карпіщенко О.О.,

к.е.н., асист. Шевлюга О.Г.

Управління персоналом на біржі праці

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – професійна підготовка фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», формування у них економічного способу мислення та можливостей прийняття оперативних управлінських рішень у ринкових умовах, оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань управління персоналом.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ організації і надання  якісних послуг та здійснення операцій  на біржах праці;

-вміння  визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;

-вміння проведення ділових переговорів та оформлення договорів,

-вміння залучення клієнтури;

-навички організації та проведення управлінської діяльності в сфері надання послуг.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Божкова В.В.

Управління якістю та сертифікація

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в області забезпечення якості та управління якістю продукції, статистичних методів управління процесами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-володіння специфікою відносин постачальників і замовників в області якості;

-знання основних нормативних документів з правових питань в області якості;

-уміння впроваджувати систему якості та підтримувати її працездатність;

-знання нормативної бази для розробки систем якості;

-розуміння порядку проведення внутрішніх перевірок для оцінки ефективності функціонування систем якості;

-знання етапів і порядку проведення сертифікації систем якості і виробництв.

-навички організація роботи щодо забезпечення якості продукції шляхом розробки і впровадження систем якості відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO

Регламент (УД-51)

Регламент (УД-61)

 

Провідний викладач:

 

к.е.н. Ващенко Т.В.  

Фондова біржа та ринок цінних паперів

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію фондової біржі та ринку цінних паперів, навчання особливостям ведення діяльності на фондовому ринку.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

методологічні та теоретичні основи управління діяльністю на фондовій біржі та ринку цінних паперів;

-особливості функціонування вітчизняної фондової біржі;

-знання і розуміння особливостей укладання біржових угод на фондовій біржі, торговельних операцій з купівлі-продажу цінних паперів;

-уміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти управління різними видами цінних паперів;

-вміння проводити оцінку вартості цінних паперів;

-навички прогнозування діяльності емітентів цінних паперів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., асист. Шевлюга О.Г.

 

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Освітня програма: 073.2 "Управління інноваційною діяльністю"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

 

Нормативні навчальні дисципліни

 

Інноваційний менеджмент

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві, в галузі, регіоні та країні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретико-методичних основ, а також проблем організації та управління інноваційною діяльністю;

- вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти інноваційного менеджменту для управління інноваційною діяльністю на рівні держави, регіону, окремого підприємства.

Регламент

Регламент КР

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності 2

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисциплінививчення теоретичних та практичних основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності, включаючи особливості інноваційної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ інтелектуальної власності в інноваційній діяльності, особливостей вітчизняної та міжнародної систем охорони інтелектуальної власності;

- вміння визначати основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності, складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності системи інтелектуальної власності в Україні;

- знання алгоритму правової охорони об’єктів промислової власності;

- знання алгоритму правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав;

- навички проведення комерційної оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

- навички процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;

- знання процедури створення ліцензійного договору про передачу прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Голишева Є.О.

Інформаційні системи в інноваційній діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних систем та технологій в управлінні інноваційною діяльністю.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних основ застосування новітніх інформаційних систем та технологій в інноваційній діяльності;

-знання складу інформаційного забезпечення інноваційної діяльності різних суб’єктів ринку та особливостей застосування окремих елементів;

-вміння застосовувати інформаційні системи в інноваційній діяльності, зокрема для розрахунку економічних показників проектів, створення презентаційних матеріалів, пошуку спеіалізованої інформації;

-вміння визначати потребу підприємства у застосуванні інформаційних систем для виконання завдань з управління інноваційною діяльністю;

-вміння застосовувати готові програмні рішення для організації інноваційного процесу;

-навички роботи з конфіденційною інформацією та її захисту від зловмисників.

 

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

Брендинг

 

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни –– набуття теоретичних знань про створення та управління брендами: сутність бренду, місце і роль у формуванні і розвитку конкурентних позицій підприємства на ринку, стратегії брендингу; формування у студентів практичних навичок щодо створення сильних та цікавих споживачам брендів, економічної оцінки бренду та розробки дієвої стратегії його розвитку.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 • знання про творчий потенціал та джерела креативності бренду;

 • знання основних принципів створення успішних та яскравих брендів;

 • знання теоретико-методичних основ бренд-менеджменту як процесу створення, просування торговельної марки, корегування її позиції на ринку;

 • вміння правильно визначити індивідуальність бренду;

 • вміння аналізувати конкурентне середовище власного бренду;

 • навички створення креативної рекламної компанії бренду;

 • вміння створювати бренд як сукупність атрибутів виробника чи товару;  

 • навички виконувати економічну оцінку вартості бренду;

 • вміння розробляти ефективні заходи розвитку бренду;

 • навички визначати економічну ефективність бренду.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.

 

 

 

Діагностика потенціалу інноваційного розвитку

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисциплінинавчання студентів теоретичним і практичним підходам до діагностики потенціалу інноваційного розвитку підприємства та вибору на цій основі раціональних шляхів його розвитку і реалізації.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)     уміння організувати спільну роботу, в тому числі міждисциплінарних команд, уміння поставити завдання учасникам групи, делегувати відповідальність з метою успішного виконання проекту;

2)    знання ключових понять, теорій інноваційного розвитку, можливість критично оцінити ефективність їх застосування у різних практичних ситуаціях;

3)    здатність провести реальну діагностику потенціалу підприємства, в тому числі, базуючись на управлінській звітності та результатам ринкових досліджень, сформулювати відповідні висновки та рекомендації;

4)     уміння використовувати відповідні методи діагностики потенціалу підприємств для планування, прийняття рішень, оцінки ефективності та контролю інноваційної діяльності в різних умовах ведення бізнесу;

5)     здатність обґрунтовувати напрями змін у інноваційній діяльності відповідно до умов, що змінюються, на основі володіння відповідними інструментами діагностики.

Регламент

 

Провідні викладачі:

к.е.н., доц. Шипуліна Ю.С.;

к.е.н. Сагер Л.Ю.

Економіка інноваційного підприємства

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємства, що займається інноваційною діяльністю, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ економічного механізму функціонування інноваційного підприємства, формування та використання його потенціалу з метою оптимізації економічних результатів;

-вміння визначати та планувати виробничі потужності інноваційного підприємства з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку;

-вміти оцінювати стан основних фондів та ефективність використання оборотних оборотних коштів;

-вміти визначати продуктивність праці;

-вміти аналізувати та планувати собівартість продукції, формувати ціну та визначати основні чинники, що впливають на неї;

-вміти оцінювати техніко-економічний рівень і конкурентоспроможність продукції.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

 

Міжнародний менеджмент

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів теоретичних знань і практичних навичок управління міжнародною економічною діяльністю підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ управління міжнародним бізнесом з урахуванням складових міжнародного менеджменту;

-знання основних проблем і перспектив розвитку міжнародного бізнесу та менеджменту в контексті глобалізації бізнесу та їхню специфіку в Україні;

-навички аналізу складових (економічної, соціальної, правової, політичної, культурної) середовища діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції;

-вміння обирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;

-навички готувати пропозиції керівництву міжнародної компанії щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей національних культур;

-знання визначення конкретних характеристик і вимог до менеджерів, що працюють в умовах певної країни, та їхню здатність пристосовуватись до цих вимог;

-знання розробки маркетингових планів та прийняття управлінських рішень в процесі діяльності міжнародної компанії в певній країні;

-навички розробляти для географічних відділень програми розвитку компанії (реструктуризації, реінжинірингу).

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Голишева Є.О.

Маркетинг інновацій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі маркетингу інновацій і інноваційного маркетингу та набуття практичних навичок щодо просування нововведень на ринку товарів і послуг.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу інновацій на підприємстві;

- вміння  визначати найбільш перспективні напрямки інноваційного розвитку підприємства, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

- вміння генерувати та аналізувати ідеї нових товарів, здійснювати їх ефективний відбір;

- навички проведення оцінки комерційних перспектив нових продуктів;

- навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

- вміння розробляти ефективні заходи щодо формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

- вміння управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Методологія наукових дослідждень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі теоретичних та експериментальних методів дослідження та набуття практичних навичок щодо застосування експериментальних, теоретичних, історіографічних, порівняльно-аналітичних та інших методів.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних основ методології наукових досліджень;

-уміння використовувати та аналізувати етапи проведення наукових досліджень;

-знання методичних підходів, які використовуються в наукових дослідженнях;

-знання структури наукових досліджень;

-уміння здійснювати аналіз проведених досліджень та формувати висновки та пропозиції, здійснювати оцінку ефективності наукових досліджень;

-здатність творчо підходити до застосування методів наукових досліджень на практиці, методів пошуку нових технічних рішень;

-навички оформлення результатів наукових досліджень.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Мотивація інноваційної діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування знань про основні положення, принципи, методи й особливості здійснення мотивації інноваційної діяльності суб’єктів інноваційного процесу в різних галузях суспільного виробництва та практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання про існуючі теорії мотивації, методи мотивування інноваційної діяльності, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях;

- навички застосування новітніх методів і засобів мотивації персоналу підприємств, споживачів в умовах інноваційної діяльності;

- вміння визначати структуру мотивації та напрямку впливу на її зміну;

- вміння управляти мотивацією працівників, споживачів та суб’єктів інноваційного процесу;

- вміння визначати напрямки інноваційного розвитку підприємства з урахуванням інтересів суб’єктів ринку;

- навички мотивації екологізації суспільного виробництва та споживання.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Мотивація інноваційної діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування знань про основні положення, принципи, методи й особливості здійснення мотивації інноваційної діяльності суб’єктів інноваційного процесу в різних галузях суспільного виробництва та практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання про існуючі теорії мотивації, методи мотивування інноваційної діяльності, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях;

- навички застосування новітніх методів і засобів мотивації персоналу підприємств, споживачів в умовах інноваційної діяльності;

вміння визначати структуру мотивації та напрямку впливу на її зміну;

- вміння управляти мотивацією працівників, споживачів та суб’єктів інноваційного процесу;

- вміння визначати напрямки інноваційного розвитку підприємства з урахуванням інтересів суб’єктів ринку;

- навички мотивації екологізації суспільного виробництва та споживання.

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Патентно-кон’юнктурні дослідження та захист комерційних таємниць

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навиків щодо проведення патентних досліджень при здійсненні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, порядку пошуку патентної інформації та документації; а також формування системи теоретичних знань щодо сутності поняття комерційної таємниці та особливостей її охорони та захисту в Україні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ патентознавства, законів та підзаконних актів у галузі патентного законодавства та комерційної таємниці;

- навички щодо процедури оформлення і отримання патенту на винахід;

- вміння здійснювати тематичний пошук - пошук аналогів і прототипів виробів, процесів;

- навички проведення патентних досліджень по ДСТУ 3575-97;

- навички моніторингу інноваційної діяльності конкурентів;

- вміння відрізняти комерційну таємницю від державної таємниці та конфіденційної інформації;

- навички створення необхідного рівня захисту інформації на підприємстві.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Провайдинг інновацій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань і навичок, необхідних для управління впровадженням інновацій в нові технології, продукти, організаційні і управлінські рішення, управління інноваційною політикою на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретичних основ, а також проблем управління впрова-дженням інновацій, сутність та характеристики основних елементів провайдингу інновацій;

- вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти провайдингу інновацій для управління впровадженням інновацій на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Провайдинг інновацій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань і навичок, необхідних для управління впровадженням інновацій в нові технології, продукти, організаційні і управлінські рішення, управління інноваційною політикою на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретичних основ, а також проблем управління впрова-дженням інновацій, сутність та характеристики основних елементів провайдингу інновацій;

- вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти провайдингу інновацій для управління впровадженням інновацій на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Психологія і лідерство в управлінні інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців; сприяння їх особистісному зростанню; формування інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, міжособистісних та ділових взаємовідносин під час управління інноваційними проектами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ щодо формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки;

- навички застосування психологічних механізмів взаємодії людини з природним і соціальним середовищем;

навички опанування закономірностей ефективної комунікації, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш гуманним та економічним шляхом;

- вміння усвідомити гуманістичну природу психологічного знання;

- вміння аналізувати основні процеси та явища внутрішнього світу людини;

- навички будівництва універсальної мікромоделі соціальної взаємодії у процесі суспільної діяльності та особистого життя;

- навички використовувати засоби оптимізації і здійснювати саморегуляцію в процесі соціальної взаємодії.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Психологія і лідерство в управлінні інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців; сприяння їх особистісному зростанню; формування інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, міжособистісних та ділових взаємовідносин під час управління інноваційними проектами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ щодо формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки;

- навички застосування психологічних механізмів взаємодії людини з природним і соціальним середовищем;

навички опанування закономірностей ефективної комунікації, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш гуманним та економічним шляхом;

- вміння усвідомити гуманістичну природу психологічного знання;

- вміння аналізувати основні процеси та явища внутрішнього світу людини;

- навички будівництва універсальної мікромоделі соціальної взаємодії у процесі суспільної діяльності та особистого життя;

- навички використовувати засоби оптимізації і здійснювати саморегуляцію в процесі соціальної взаємодії.

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень в сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

–знання теоретичних та методичних основ дослідження операцій, теорії ігор і методів експертних оцінок;

знання теоретичних та методичних основ прийняття рішень в управлінні бізнес процесами;

знання логічних та кількісних підходів до вивчення господарських проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень

здатність розв’язувати складні спеціалізовані управлінські задачі та практичні проблеми в підприємницькій сфері із застосуванням теорій та методів системного аналізу;

уміння розв’язувати складні непередбачуваних задачі і проблеми щодо прийняття управлінських рішень, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

навички управління комплексними діями або проектами, здатність брати відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи системного аналізу та прийняття управлінських рішень.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Співробітництво в міжнародній інноваційній діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – вивчення особливостей міжнародного економічного співробітництва, обміну інтелектуальною власністю та науково-технічними знаннями.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання основних видів міжнародного виробничо-технічного співробітництва;

-знання основних форм здійснення економічного співробітництва, методів та інструменти їх реалізації;

-знання напрямів вдосконалення економічного співробітництва в умовах глобалізації економіки;

-володіння міжнародною методикою економічного обґрунтування питань комерційної торгівлі;

-здатність узагальнювати практику ефективного використання конкретних форм і методів економічного співробітництва в міжнародному бізнесі;

-володіння інструментами та методами вибору й реалізації форм економічного співробітництва в міжнародному бізнесі;

-навички управляти процесом вибору тієї чи іншої форми або методу міжнародного співробітництва;

-здатність приймати грамотні управлінські рішення в контексті реалізації конкретної форми міжнародного співробітництва.

 

Провідний викладач:

 

к.е.н. Ващенко Т.В.  

Стратегічне управління інноваційним розвитком

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування практичних навичок і вмінь щодо розроблення та реалізації стратегій у швидкозмінному середовищі, розвитку інноваційного потенціалу об’єктів аналізу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ стратегічного управління інноваційним розвитком;

- знання критеріальної бази забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком;

- навички здійснення ґрунтовного аналізу методів визначення рівня інноваційного розвитку підприємства, пошуку та аналізу інноваційних можливостей, методів стратегічного аналізу підприємств;

- навички здійснення реального стратегічного аналізу, зокрема базуючись на управлінській звітності та результатах ринкових досліджень;

- уміння використовувати відповідні міжнародно визнані методи стратегічного управління для планування, ухвалення рішень, оцінювання ефективності та контролю інноваційної діяльності в різних умовах ведення бізнесу;

- уміння застосовувати на практиці систему збалансованих показників для реалізації стратегії інноваційної розвитку;

- здатність оцінювати етичну відповідальність управлінця, зокрема принципів кодексу поведінки професійних організацій, усвідомлювати етичні дилеми і наслідки рішень.

 

Регламент

Провідні викладачі:

к.е.н., ст. викладач Сагер Л.Ю.

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

Трансфер технологій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань з трансферу технологій та практичних навичок у галузі передачі технологій (всередині держави та на міжнародних ринках) та економічного обґрунтування цих процесів

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-          знання теоретико-методичних основ трансферу технологій;

-          знання сутності трансферу технологій та особливостей його застосування;

-          знання основних правових та економічних питань із забезпечення процесів створення нових технологічних процесів;

-          вміння щодо оцінки економічної складової комерціалізації інновацій.

-          вміння визначати можливість участі підприємства у трансфері технологій;

-          вміння застосовувати методи оцінки економічної ефективності комерціалізації технологій;

-          вміння визначати можливі перешкоди на шляху залучення технології до трансферу.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

Управління інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію управління проектами з метою управління інноваційними проектами на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання новітніх підходів до застосування методів управління проектами на підприємствах;

-навички впровадження систем управління проектами на підприємстві з метою оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;

-знання міжнародних і національних стандартів з управління проектами;

-навички управління комунікаціями проекту;

-уміння здійснювати експертизу інноваційних проектів і рішень, науково-технічну й комерційну експертизи;

нання видів науково-технічних програм у сфері інноваційної діяльності.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Управління інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію управління проектами з метою управління інноваційними проектами на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання новітніх підходів до застосування методів управління проектами на підприємствах;

-навички впровадження систем управління проектами на підприємстві з метою оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;

-знання міжнародних і національних стандартів з управління проектами;

-навички управління комунікаціями проекту;

-уміння здійснювати експертизу інноваційних проектів і рішень, науково-технічну й комерційну експертизи;

-знання видів науково-технічних програм у сфері інноваційної діяльності.

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Управління інноваційними ризиками

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо аналізу, оцінки й урахування інноваційних ризиків, а також розробки заходів, спрямованих на їхнє запобігання, зниження або компенсацію.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання понятійного апарата дисципліни;

-знання теоретичних основ якісного і кількісного аналізу інноваційних ризиків у діяльності підприємств;

-навички здійснення аналізу й оцінки інноваційних ризиків;

-знання методичних підходів до розробки заходів спрямованих на зниження ризиків;

-знання методів прийняття господарських рішень в умовах неповної визначеності і ризику;

-навички використання результатів кількісного аналізу інноваційних ризиків в практичній діяльності для прийняття економічно ефективних господарських рішень.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Управління якістю і сертифікація продукції

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань з теорії та методології управління, оцінки та контролю якості для різних видів товарів (продукції, послуг).

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю, стандартизації і сертифікації;

уміння працювати із нормативною документацією у галузі стандартизації та сертифікації;

навички оперувати показниками якості продукції і послуг: вимірювати та здійснювати аналіз показників якості предметів (продукції і т.д.) і процесів (послуг, праці, вимірів, рішень і т.д);

уміння здійснювати пошук інформації, необхідної в процесі розроблення і застосування стандартів на вироби;

навички застосування статистичних методів управління якістю у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій;

уміння інтегрувати стратегію управління якістю в загальну систему стратегічного маркетингу підприємства;

уміння здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності;

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

 

Спеціальність: 075 "Маркетинг"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО

 

Нормативні навчальні дисципліни

Інформаційні системи в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних систем та технологій для управління маркетингом на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретичних основ застосування новітніх інформаційних систем та технологій в управлінні маркетингом на підприємстві;

- вміння визначати потребу у програмних засобах для вирішення маркетингових задач;

- вміння застосовувати прикладне програмне забезпечення, яке використовується більшістю вітчизняних та закордонних підприємств для збору та аналізу первинної маркетингової інформації, створення графічного рекламного продукту та прийняття рішень в області управління маркетингом на підприємстві;

- навички захисту конфіденційної інфомації від конкурентів.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

 

 

Інфраструктура товарного ринку

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань щодо сутності інфраструктури товарного ринку, її основи та категорійного апарату.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації діяльності товарного ринку та функціонування його інфраструктури та її окремих елементів;

знання основних функцій та теоретичних принципів роботи складових інфраструктури товарного ринку;

- навички щодо визначення оптимальної поведінки підприємства на конкретному товарному ринку;

- уміння розв’язувати завдання організації діяльності складського господарства, оцінювати товарооборот оптової та роздрібної торгівлі;

- уміння аналізувати вартість митних процедур та організації транспортно-експедиційної діяльності;

- навички критичного аналізу проблем на можливостей розвитку роздрібних та електронних магазинів, їх діяльності та асортименту;

- уміння прогнозувати та планувати складові розвитку товарного ринку, зокрема основних учасників оптової та роздрібної торгівлі, творчо удосконалювати існуючі та створювати нові підходи до подальшого розвитку товарного ринку.

Регламент

Провідні викладачі:

к.е.н., доцент Мельник Ю.М.

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

 

Ефективні комунікації

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації, проведення і управління ефективною маркетинговою комунікаційною діяльністю на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації ефективної комунікаційної діяльності на підприємстві;

- знання з формування та стимулювання попиту споживачів;

- знання методичних основ успішної комунікаційної діяльності з контрагентами;

-  вміння розробляти та проводити заходи з комунікаційної діяльності підприємства;

-  вміння планувати та проводити різні види досліджень;

-  вміння спираючись на потреби та запити, формувати ефективні комунікаційну політику підприємства;

-  вміння розробляти комунікаційні стратегії підприємства;

-  вміння формувати систему стимулювання та просування продукції на ринку;

-  вміння володіти маркетинговими методами роботи зі споживачами;

-  вміння розраховувати бюджети маркетингових заходів і виконувати оцінку їх ефективності;

-  навички організації, проведення та управління ефективною комунікаційною діяльністю.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Божкова В.В.

 

 

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок з організації та ефективної комерційної діяльності посередницьких підприємств.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  здатність розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з організацією діяльності та розвитком посередницьких підприємств, знаходити шляхи збільшення прибутку,  залучати до роботи кваліфіковані кадри;

2)  знати сутність і зміст сучасних концепцій та теоретико-методичних засад посередницької діяльності, прогресивні форми організації посередницьких підприємств на національному та світовому ринках;

3)  уміти вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи організації посередницької діяльності;

4)  формувати ефективні комунікації з постачальниками та клієнтами посередницьких підприємств;

5)  самостійно ініціювати створення посередницьких підприємств або пошук нових напрямів діяльності для існуючих на національному і світовому ринках, відповідати за їх реалізацію.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.

 

 

Креативний менеджмент

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних основ креативного менеджменту, творчої індивідуальності фахівця.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання та розуміння сутності креативності;

- знання підходів до процесу запровадження креативності на підприємстві;

- знання методик щодо розкриття творчої самореалізації спеціаліста в умовах його професійної діяльності в будь-якій компанії;

- знання психологічних вимог до креативного менеджера;

- уміння використовувати на практиці евристичні методи для розвитку креативності особистості;

- навички визначення різних аспектів креативності та демонструвати творчу індивідуальність.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

 

Логістика

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування у студентів систематизованого комплексу знань та набуття практичних навичок про принципи, форми та методи управління матеріальними та супроводжуючими їх потоками з урахуванням особливостей вітчизняної економіки.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- концептуальні знання щодо завдань, напрямків та функцій логістики в ринкових умовах;

- знання теоретико-методичних основ організації та ведення логістичної діяльності суб’єктів господарювання;

- навички формувати ефективну логістичну діяльність підприємства; теоретично грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити завдання, виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на підприємстві, опрацьовувати основні пропозиції щодо поліпшення цієї діяльності;

- уміння якісно аналізувати логістичну діяльність підприємства, його організаційні структури та відділи управління логістичними процесами;

- уміння прогнозувати матеріальний потік на основі динамічних рядів та визначати основні показники функціональних сфер логістичної системи;

- уміння вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної роботи у сфері логістичних систем;

- навички визначати потужність матеріального потоку та його інтенсивність;

навички виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах ресурсів;

навички визначати кількість необхідного обладнання для зберігання сировини та матеріалів,  а також автомобілів для перевезення вантажу;

-  навички проводити розрахунки основних показників складу та транспортної логістики;

-  навички виконувати аналіз постачальників підприємства за допомогою ABC- та XYZ-аналізу;

-  навички розробляти стратегії у сфері логістики;

навички визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за допомогою нормативного методу;

-  навички організовувати транспортно-складський матеріальний потік, розробляти маршрути руху транспортних засобів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

 

 

Маркетинг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у слухачів цілісної системи знань і навичок, необхідних для орієнтації діяльності підприємства на налагодження і розвиток взаємовигідної і економічно ефективної взаємодії зі споживачами, постачальниками, посередниками та іншими економічними контрагентами на сучасних конкурентних динамічно мінливих національних та міжнародних ринках.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ та проблем сучасного маркетингу, сутність та характеристики його основних видів;

-знання теоретико-методичних основ орієнтації виробництва і збуту на задоволення потреб і запитів споживачів, формування і стимулювання попиту, організації ефективної роботи служби маркетингу на підприємстві;

-вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти основних видів сучасного маркетингу для забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-навички розробляти і проводити заходи з вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища виробничо-збутової діяльності підприємства;

-навички планування і проведення різних видів ринкових досліджень;

-вміння розроблення та управління номенклатурною політикою на підприємстві, спираючись на потреби і запити споживачів;

-навички розробляти цінові стратегії і цінову політику підприємства;

-вміння володіти маркетинговими методами роботи зі споживачами;

-вміння розробляти бюджети маркетингових заходів і провадити оцінку їх ефективності;

-вміння організовувати і управляти маркетинговою діяльністю на підприємстві.

 

Регламенти

Маркетинг (2 курс)

Маркетинг (курсова робота 2 курс)

Маркетинг (3 курс)

Маркетинг (курсова робота 3 курс)

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Ілляшенко С.М.

к.е.н., Голишева Є.О.

к.е.н. Грищенко О.Ф.

к.е.н. Сигида Л.О.

Маркетинг інновацій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі маркетингу інновацій і інноваційного маркетингу та набуття практичних навичок щодо просування нововведень на ринку товарів і послуг.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу інновацій на підприємстві;

- вміння  визначати найбільш перспективні напрямки інноваційного розвитку підприємства, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

- вміння генерувати та аналізувати ідеї нових товарів, здійснювати їх ефективний відбір;

- навички проведення оцінки комерційних перспектив нових продуктів;

- навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

- вміння розробляти ефективні заходи щодо формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

- вміння управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С. 

Маркетинг в банку

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів банківського маркетингу та формування навичок реалізації маркетингового інструментарію у банківських установах різної спеціалізації.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання теоретичних та сучасної практики управління маркетингом у банківській сфері;

знання порядку застосування норм та стандартів в процесі планування та імплементації програми маркетингових заходів для банківських установ та проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту маркетингової діяльності;

уміння здійснювати пошук інформації, необхідної в процесі розроблення і застосування програми маркетингових заходів для банківських установ;

уміння здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності маркетингової діяльності;

уміння виконувати комплекс робіт з планування та імплементації програми маркетингових заходів для банківських установ.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

 

 

Маркетинг в засобах масових комунікацій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – оволодіти теоретичними та практичними основами управління та функціонування ЗМІ як господарюючого суб’єкта.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних та практичних аспектів розроблення концепції засобів масових комунікацій;

-вміння оцінювати та синтезувати нові методи організації діяльності із засобами масових комунікацій;

-навички розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з управлінням економічною та маркетинговою діяльністю засобів масових комунікацій;

-навички написання прес-анонсів і прес-релізів;

-навички самостійно ініціювати організацію прес-конференцій як інструменту ділових комунікацій, здійснювати контроль та нести відповідальність за результати їх проведення.

 

Регламент

Регламент (курсова робота)

Провідний викладач:

 

к.е.н., Грищенко О.Ф.

 

 

Маркетинг послуг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – навчання студентів теоретичним і практичним ринково орієнтованим підходам, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага – послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу послуг на підприємстві;

- вміння  досліджувати ринок послуг і аналізувати результати дослідження, виявляти існуючий і потенційний попит споживачів на послуги);

- вміння створювати і підтримувати відповідно до очікувань споживачів середовища обслуговування;

- навички задовольняти потреби контактних працівників, що сприяє поліпшенню якості обслуговування клієнтів компанії;

- навички організовувати науково-дослідну діяльність по створенню і виробництву послуг-новинок;

- вміння оптимізувати асортиментний ряд послуг і системи їх розподілу,     розроблювати цінову політику;

- вміння формувати попит на послуги і стимулювати збут за допомогою засобів комунікаційної політики.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

 

 

Маркетинг промислового підприємства

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – Метою курсу є поглиблення знань студентів з маркетингу, залежно від видів вироблюваної продукції галузей промисловості, де вони застосовуються.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання, що теоретико-методологічні, правові і практичні основи створення маркетингових підрозділів промислового підприємства залежно від різновидів маркетингової продукції та сукупності цілей, що мають бути досягнуті в результаті їх функціонування;

- вміння розробити короткострокову, середньострокову, довгострокову маркетингові стратегії промислового підприємства;

- вміння обрати оптимальну структуру маркетингових служб підприємств-виробників різних видів продукції (товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, товарів одиничного виробництва);

- вміння розробити планово-функціональну модель роботи маркетингових служб промислового підприємства;

- вміння запропонувати ідеї створення нових видів вироблюваної продукції;

вміння провести оцінку економічної ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства;

вміння створити карту рейтингу постачальників; розрахувати виробничий запас; обрати форму постачання матеріальних ресурсів;

- вміння провести ревізію окремого структурного маркетингового підрозділу та маркетингової служби в цілому.

Регламент

Провідний викладач:

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.  

Маркетинг територій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок дослідження території як ринкового продукту.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання щодо теоретико-методологічних та методичних засад визначення основних елементів маркетингової привабливості території;

-навички дослідження внутрішніх та зовнішніх умов функціонування території;

-навички розроблення комплексу маркетингу для території;

-навички оцінювання маркетингової привабливості території та розроблення її іміджу;

-навички позиціонування території.

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетинг у антикризовому менеджменті

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних та практичних знань щодо організаційно-економічних основ маркетингу в антикризовому управлінні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових антикризових стратегій та їх особливості застосування на різних стадіях життєвого циклу;

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з діагностикою кризових явищ на підприємстві та застосуванням маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління;

- вміння вести критичний аналіз кризових явищ та кризових факторів, діагностувати симптоми кризи та проводити оцінку ефективності антикризового управління;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення антикризових маркетингових програм, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

 

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Маркетингові дослідження

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – курсу є поглиблення знань студентів з маркетингових досліджень, залежно від областей застосування

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання, що дослідження бувають вибірковими, а методи одержання маркетингових даних складаються із опитування, спостереження, експерименту та імітації;

- вміння визначати мету проведення маркетингових досліджень;

- вміння розробляти пошукові питання та гіпотези відповідей;

- вміння складати план проведення конкретного дослідження;

- розробити інструкції для інтерв’юєрів;

- вміння провести вибіркове дослідження;

- вміння зібрати, обробити та проаналізувати одержану інформацію і з’ясувати її значущість;

- вміння розробити рекомендації, щодо прийняття відповідних рішень та провести презентацію результатів проведення маркетингових досліджень. 

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.

 

 

Маркетингові комунікації

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації, проведення і управління маркетинговою комунікаційною діяльністю на підприємствах.

 

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії комунікацій;

2)  уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у комунікаційній діяльності, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-     розробки та проведення заходів з вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища виробничо-збутової діяльності підприємства;

-       планування та проведення відповідних видів ринкових досліджень;

-       формування системи стимулювання та просування продукції на ринку;

-       володіння маркетинговими методами роботи зі споживачами;

-       розрахунку бюджету маркетингових заходів і оцінки їх ефективності.

3)  здатність ефективного формування комунікаційної стратегії; самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною маркетинговою комунікаційною діяльністю на підприємстві.

 

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В.,

к.е.н. Сагер Л.Ю.

Маркетингова політика розподілу

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування системи науково-теоретичних і практичних знань та навичок про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору і ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 

-знання теоретико-методичних основ формування, вибору і ведення на маркетингових засадах політики розподілу різних суб’єктів господарювання;

-уміння обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання;

-уміння формувати ефективну маркетингову політику розподілу підприємства; самостійно досліджувати, створювати канали розподілу, аналізувати форми і методи роботи посередників у каналах;

-уміння застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;

-навички визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;

-уміння ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;

-навички здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу розподілу на основі визначених критеріїв;

-навички аналізувати процеси організації оптових закупівель;

-навички організовувати процес товаропостачання в роздрібній торгівлі;

-навички визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

Маркетингова товарна політика

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань про маркетингові методи і процеси планування продукту, головні методологічні та організаційно-методичні принципи оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг ринкової новизни.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретико-методичних основ аналізу та оптимізації товарної політики з позицій повнішого ніж конкуренти задоволення потреб і запитів споживачів;

- вміння виконувати порівняльну оцінку конкурентоспроможності товарів, визначати оптимальні варіанти можливих знижок-надбавок;

- вміння оцінювати якість продукції, формувати систему цілеспрямованого контролю управління якістю;

- навички розроблення заходів з формування споживчого попиту на конкретні товари;

- вміння проводити вибір цільового ринку і виконувати його обґрунтування;

- вміння аналізувати товарну політику підприємства і розробити заходи з підвищення її ефективності;

- навички розробляти товарні марки і бренди і управляти ними.

 

Регламент

Регламент КР

 

Провідний викладач:

 к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Маркетингове ціноутворення

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок з розроблення, організації, проведення і управління маркетинговою ціновою діяльністю на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії ціноутворення;

2)здатність тлумачити, пояснювати та давати оцінку впливу правових норм, в тому числі податкового законодавства на встановлення цін;

3)уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі ціноутворення, зокрема щодо формулювання цілей ціноутворення, ефективного формування цінової стратегії, визначення суми доходів/втрат від здійснення операцій, прогнозування напрямку руху цін тощо;

4)відповідальність за організацію та управління ефективною ціновою політикою на підприємстві;

5)здатність обґрунтовувати напрями змін у ціновій політиці підприємства відповідно до умов, що змінюються, на основі знання, розуміння та володіння відповідними інструментами аналізу та прогнозування.

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В.,

Сагер Л.Ю.

 

 

Основи маркетинової діяльності

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із загальними засадами і проблемами маркетингової діяльності, основами майбутньої професії, завданнями і функціями маркетингу вітчизняних підприємств.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  знання сутності та змісту сучасних концепцій маркетингу, теоретичних та практичних засад маркетингової діяльності;

2)  уміння розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у маркетинговій діяльності, що передбачає застосування сучасних методів аналізу і оцінки, зокрема щодо:

розроблення та проведення заходів з вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства;

планування та проведення відповідних видів ринкових досліджень;

аналізу та розроблення фірмового стилю підприємств та установ;

3)   самостійне ініціювання аналізу маркетингової діяльності підприємства, розроблення маркетингових програм та бізнес-планів, пошук нових напрямів діяльності для існуючих підприємств на національному ринку.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.

 

 

Ризикологія

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінинабуття теоретичних та практичних знань, що стосуються аналізу, оцінювання й урахування економічних ризиків, а також розроблення заходів, спрямованих на їх зниження.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-  знання теоретичних основ і методик кількісного та якісного аналізу ризику економічної діяльності підприємств і установ, практичні навички застосування відповідних методик;

-   вміння своєчасно і об’єктивно визначити можливі фактори, що спричиняють ризики, а також виконувати оцінку ступеня їх впливу і можливих наслідків дії;

-   навички розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з аналізом ризику в діяльності підприємств з урахуванням специфіки господарюючого суб’єкта і поточної економічної ситуації;

-   навички розробляти ефективні упереджуючі заходи, спрямовані на запобігання, зниження чи компенсацію ризику;

-   навички аналізувати складові економічної безпеки підприємства;

навички самостійно враховувати ризик при прийнятті управлінських рішень в умовах нестабільності середовища господарювання.

 

Регламент

Регламент (курсова робота)

Провідні викладачі:

д.е.н., проф., Ілляшенко С.М.,

к.е.н., доц., Шипуліна Ю.С.,

 

к.е.н., Сигида Л.О.

 

 

Стимулювання збуту та мерчандайзинг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок у галузі організації, управління, реалізації та контролю стимулювання збуту підприємств усіх форм організації, а також мерчандайзингової діяльності торговельних підприємств різних рівнів збутової системи.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)знання та розуміння ключових понять мерчандайзингу та стимулювання збуту, можливість критично оцінити ефективність їх застосування у різних практичних ситуаціях;

2)уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у комунікаційній діяльності, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-вибір стратегії стимулювання збуту продукції відповідно до діючого законодавства, цілей підприємства, виду маркетингу, ступеня новизни товару та ринку та життєвого циклу товару;

-проводити вибір цільової аудиторії і підбір методів стимулювання під психологічний портрет аудиторії;

-аналізувати товарну політику торговельного підприємства і розробити заходи з підвищення ефективності використання принципів та інструментів мерчандайзингу;

-розробляти та впроваджувати стандарти мерчандайзингу для різних категорій торговельних марок і типів збутових каналів;

-визначати оптимальну структуру витрат на заходи зі стимулювання збуту продукції та мерчандайзингу і на цій основі надавати обґрунтовані висновки і рекомендації;

-визначати оптимальні варіанти управління мерчандайзинговою діяльністю торговельного підприємства;

-оцінювати та аналізувати ефективність проведених заходів зі стимулювання збуту та мерчандайзингу  і розробляти шляхи її підвищення.

3)датність ефективного формування цілей, стратегії стимулювання збуту, самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів.

Регламент 1 (мерчандайзинг)

Регламент 2 (реклама та стимулювання збуту)

Провідні викладачі:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.,

 

к.е.н. Сагер Л.Ю.

 

 

Теорія мотивації та поведінка споживачів

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань щодо положень, принципів, методів й особливостей здійснення мотивації в різних галузях суспільного виробництва; а також формування системи знань про основні напрямки поширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для активного впливу на процес ухвалення споживачем рішення щодо покупки з метою досягнення мети організації.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання про існуючі теорії мотивації, методи мотивації, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях;

- навички застосування новітніх методів і засобів мотивації персоналу підприємств, споживачів;

вміння визначати структуру мотивації та напрямку впливу на її зміну;

- вміння управляти мотивацією працівників, споживачів та суб’єктів суспільного виробництва;

- вміння досліджувати фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на поведінку споживачів, можливостей їх дії для спрямування поведінки споживачів в маркетинговій діяльності організації відповідно до поставленої мети;

- навички роботи зі споживачем і управління його поведінкою.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Нагорний Є.І. 

Товарознавство

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінививчення науково-теоретичних основ товарознавства та споживчих властивостей продукції виробничо-технічного призначення, які зумовлюють її споживчу цінність і здатність задовольняти потреби споживача.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання науково-теоретичних основ товарознавства та споживчих властивостей продукції виробничо-технічного призначення;

- вміння визначати споживчі характеристики товарів виробничо-технічного приначення, якими встановлюється їх конкурентоспроможність;

- вміння визначати потребу у товарах виробничо-технічного призначення та займатися їх закупівлею;

- вміння вирішувати питання заміни одних товарів іншими;

- навички оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції, а також тенденції розвитку відповідних ринків.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

 

 

Управління інноваційним розвитком

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань та практичних навичок щодо виявлення ринково орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі динамічної гармонізації внутрішніх і зовнішніх (які генеруються ринковим середовищем) можливостей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їхнього потенціалу.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

­знання теоретико-методологічних та методичних засад управління розвитком на основі інновацій різних сфер діяльності суб’єктів господарювання;

­-уміння обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші напрямки інноваційного розвитку, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання;

­-навички аналізувати відповідність внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім суб'єктів господарювання, використовуючи певний метод оцінки (SWOT-аналіз, GAP-аналіз, STP-аналіз, SW-аналіз, SNW-аналіз, PEST-аналіз та ін.);

­-навички застосовувати маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу, оцінювати і відбирати інноваційні ідеї;

­-навички виконувати економічне обґрунтування впровадження і реалізації перспективних проектів інноваційного розвитку;

­-навички проводити попередню перевірку й оцінку сформульованих ідей інновації, виконувати перевірку задуму інновації та її об’єктивну оцінку;

­-навички визначати оптимальний рівень витрат на просування інновацій на ринку;

­-навички формувати інформаційну базу для управління напрямками інноваційного розвитку;

-навички виконувати аналіз і оцінку структури інвестицій при інвестуванні проектів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

­-навички визначати стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А. 

 

Спеціальність: 075 "Маркетинг"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

 

 

Нормативні навчальні дисципліни

Cистемний аналіз та прийняття управлінських рішень

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень в сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

– знання теоретичних та методичних основ дослідження операцій, теорії ігор і методів експертних оцінок;

– знання теоретичних та методичних основ прийняття рішень в управлінні бізнес процесами;

– знання логічних та кількісних підходів до вивчення господарських проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані управлінські задачі та практичні проблеми в підприємницькій сфері із застосуванням теорій та методів системного аналізу;

– уміння розв’язувати складні непередбачуваних задачі і проблеми щодо прийняття управлінських рішень, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

– навички управління комплексними діями або проектами, здатність брати відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

– уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи системного аналізу та прийняття управлінських рішень.

 

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Комп'ютерні інформаційні технології в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних технологій для виконання науково-дослідних робіт та розробок з маркетингової тематики на підприємстві.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання новітніх підходів та можливостей застосування інформаційних технологій для виконання науково-дослідних -розрахунків з маркетингу;

-навички впровадження інформаційних технологій в процес науково-дослідних розробок з маркетингу на підприємстві з метою удосконалення методики забезпечення маркетингової роботи;

-уміння застосування новітніх спеціалізованих комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні маркетингом підприємства;

-навички роботи з прикладним маркетинговим програмним забезпеченням, яке застосовується більшістю вітчизняних та закордонних підприємств для збору та аналізу первинної маркетингової інформації, аналізу ринків збуту, сегментування, управління бізнес-процесами, запасами, для прогнозування, оптимізації товароруху та прийняття управлінських рішень в області управління маркетингом на підприємстві. 

 

Регламент

Провідний викладач

к.е.н., доц. Олефіренко О.М. 

Міжкультурні відносини в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів належних теоретичних знань і практичних навичок управління міжнародною економічною та маркетинговою діяльністю підприємств (організацій).

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ управління міжнародним бізнесом та міжнародною маркетинговою діяльністю з урахуванням складових міжнародного менеджменту;

-знання основних проблем і перспектив розвитку міжнародного бізнесу та маркетингу в контексті глобалізації бізнесу та їхню специфіку в Україні;

-навички аналізу складових (економічної, соціальної, правової, політичної, культурної) середовища діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції;

-вміння обирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;

-навички готувати пропозиції керівництву міжнародної компанії щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей національних культур;

-знання визначення конкретних характеристик і вимог до менеджерів, що працюють в умовах певної країни, та їхню здатність пристосовуватись до цих вимог;

-знання розробки маркетингових планів та прийняття управлінських рішень в процесі діяльності міжнародної компанії в певній країні;

-навички розробляти для географічних відділень програми розвитку компанії (реструктуризації, реінжинірингу);

-навички розробляти маркетингову програму просування товарів на міжнародному ринку, включаючи знання основ міжнародних товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Голишева Є.О.

Маркетинг інтелектуальних продуктів

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів теоретичних та практичних основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності, включаючи особливості маркетингу інтелектуальних продуктів.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ інтелектуальної власності та маркетингу інтелектуальних продуктів, особливостей вітчизняної та міжнародної систем охорони інтелектуальної власності;

-знання основних сучасних проблем вітчизняної системи інтелектуальної власності та маркетингу інтелектуальних продуктів;

-вміння визначати основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності, складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності системи інтелектуальної власності в Україні;

-навички використання на практиці теоретичних та методичних інструментів основних видів сучасного маркетингу та маркетингу інтелектуальної власності для забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-знання алгоритму правової охорони об’єктів промислової власності, авторського права та суміжних прав;

-навички проведення комерційної оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

-навички процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;

-знання процедури створення ліцензійного договору про передачу прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності;

-навички розробляти та використовувати основні маркетингові інструменти для формування маркетингової політики просування інтелектуальних продуктів.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., Голишева Є.О. 

Маркетинг територій

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань щодо комплексу маркетингу території і споживачі територіального продукту та практичних навичок дослідження території як ринкового продукту.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-спеціалізовані концептуальні знання та сучасні досягнення теорії та практики маркетингу територій;

-уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з оцінюванням маркетингової привабливості території та її позиціонуванням, на основі застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінювання;

-навички дослідження внутрішніх та зовнішніх умов функціонування території;

-навички формування іміджу території ;

-навички самостійно ініціювати розроблення комплексних програм розвитку територій у складних і непередбачуваних умовах, здійснювати контроль та нести відповідальність за результати їх реалізації.

 

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетинг у антикризовому менеджменті

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних та практичних знань щодо організаційно-економічних основ маркетингу в антикризовому управлінні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових антикризових стратегій та їх особливості застосування на різних стадіях життєвого циклу;

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з діагностикою кризових явищ на підприємстві та застосуванням маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління;

- вміння вести критичний аналіз кризових явищ та кризових факторів, діагностувати симптоми кризи та проводити оцінку ефективності антикризового управління;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення антикризових маркетингових програм, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Маркетинговий менеджмент

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – розгляд теоретико-методичних основ організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності підприємства та вивчення поняття, категорії, системи та процесів маркетингового менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

- уміння визначати оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю підприємства;

- навички формування цілей, розроблення стратегії і тактики для їх досягнення, забезпечення і контролю впровадження розроблених заходів у сфері маркетингової діяльності суб’єкта господарювання;

- уміння здійснювати вибір цільового ринку і виконування його обґрунтування;

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

Методологія наукових досліджень

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – оволодіння базовими знаннями в галузі теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження, а також їх особливостями відповідно до спеціальності «Маркетинг».

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретичних та практичних аспектів організації наукових досліджень;

- вміння організовувати науково-дослідний процес, оволодіння вимогами до здійснення наукових досліджень;

- знання сутності і змісту сучасних методів наукових досліджень: емпіричних та теоретичних;

- вміння формулювати результати наукових досліджень, здійснювати оцінку їх ефективності, визначати народногосподарське значення та перспективи впровадження;

- вміння формувати ефективні діалогові (дво- і багатосторонні) комунікації з науковою спільнотою у обраній предметній галузі, а також з потенційними і фактичними споживачами інтелектуальних продуктів;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з використанням сучасної методології в системі наукових досліджень в маркетинговій діяльності та ринкових технологій.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Методологія прикладних досліджень у маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі теоретичних та експериментальних методів дослідження та набуття практичних навичок щодо застосування методів прикладних наукових досліджень у маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання теоретичних основ прикладних маркетингових досліджень;

уміння використовувати та аналізувати етапи проведення прикладних наукових досліджень;

знання методичних підходів, які використовуються в прикладних наукових дослідженнях;

знання структури наукових досліджень;

уміння здійснювати аналіз первинної та вторинної інформації, аналіз проведених досліджень та формувати висновки та пропозиції, оцінку ефективності прикладних наукових досліджень;

-  здатність творчо підходити до застосування на практиці методів прикладних досліджень у маркетингу;

навички оформлення результатів наукових досліджень;

навички здійснення прикладних маркетингових досліджень ринку, можливостей і загроз підприємства, конкурентного середовища.

 

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Методологія прикладних досліджень у маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі теоретичних та експериментальних методів дослідження та набуття практичних навичок щодо застосування методів прикладних наукових досліджень у маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 

-знання теоретичних основ прикладних маркетингових досліджень;

-уміння використовувати та аналізувати етапи проведення прикладних наукових досліджень;

-знання методичних підходів, які використовуються в прикладних наукових дослідженнях;

-знання структури наукових досліджень;

-уміння здійснювати аналіз первинної та вторинної інформації, аналіз проведених досліджень та формувати висновки та пропозиції, оцінку ефективності прикладних наукових досліджень;

-здатність творчо підходити до застосування на практиці методів прикладних досліджень у маркетингу;

-навички оформлення результатів наукових досліджень;

-навички здійснення прикладних маркетингових досліджень ринку, можливостей і загроз підприємства, конкурентного середовища.

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Некомерційний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування заходів некомерційного маркетингу на регіональному та державному рівнях.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії некомерційного маркетингу;

2)  уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-визначати оптимальні варіанти управління некомерційною маркетинговою діяльністю підприємства;

-формулювати цілі, розробляти стратегію і тактику для їх досягнення, забезпечувати і контролювати впровадження розроблених заходів некомерційного маркетингу;

-проводити вибір цільової аудиторії і підбір методів впливу;

-формувати ефективні комунікації з контактними аудиторіями;

-самостійно ініціювати створення некомерційних організацій або пошук нових напрямів діяльності для існуючих на  регіональному та державному рівнях, відповідати за їх реалізацію.

3)  здатність ефективного формування комунікаційної стратегії; самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною маркетинговою діяльністю некомерційних організацій.

 

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В., Сагер Л.Ю.

Рекламний менеджмент

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінипоглиблення знань студентів з рекламного менеджменту, що охоплює весь рекламний процес від дослідження рекламного ринку до створення кінцевого рекламного продукту та оцінки ефективності проведення рекламних кампаній в залежності від областей застосування.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання з історії розвитку реклами;

знання з психологічного впливу реклами на споживачів;

знання теоретико-методологічних, правових і практичних основ створення рекламного продукту;

- вміння проводити маркетингові дослідження на ринку рекламних продуктів;

- вміння обрати оптимальну сукупність рекламних носіїв для вироблюваних продуктів різних видів (товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, товарів одиничного виробництва);

- вміння оцінити психологічний вплив реклами на читача, слухача, глядача;

- вміння розробити стратегію створення того чи іншого рекламного продукту та розрахувати рекламний бюджет;

- вміння розробити текст рекламного повідомлення для друкованої, газетної, радіо та телевізійної реклами;

- вміння розробити рекламну кампанії, створити її медіа-план, підібрати ЗМІ для її здійснення та спрогнозувати оцінку її провести оцінку ефективності;

- вміння провести ревізію окремого рекламного повідомлення або заходу, конкретної рекламної кампанії та рекламного менеджменту в цілому.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.

Соціальний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів знань про основні завдання, рівні, напрямки та функції соціального маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту поняття соціального маркетингу;

- знання видів інструментів соціального маркетингу;

- навички оцінювання ефективності реалізації інструментів соціального маркетингу;

- навички визначати наявні результати здійснення соціальних програм різних напрямків;

- уміння здійснювати аналіз проблем сфери соціального маркетингу та надавати рекомендації щодо їх подолання;

- уміння розробляти концепцію інноваційних програм з урахуванням концепції соціальної відповідальності.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

Стратегічний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань з маркетингових стратегій і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з організацією маркетингового стратегічного планування та знаходити шляхи підвищення ефективності обраних стратегій;

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових стратегій та їх особливостей застосування на різних рівнях корпоративного управління;

- вміння проводити критичний аналіз існуючих теорій і методів вибору маркетингових стратегій та оцінювати їх ефективність;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення маркетингових стратегій підприємств, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Товарна інноваційна політика

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань про головні напрямки розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вигідних товарів

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання щодо найбільш перспективних напрямків інноваційного розвитку підприємства, прийнятних із погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

-знання теоретико-методичних основ формування товарної інноваційної політики підприємств;

-навички використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

-навички вести оцінку комерційних перспектив нових продуктів;

-навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

-навички розробляти ефективні заходи формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

-навички управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідні викладачі:

д.е.н., проф., Ілляшенко С.М.,

к.е.н., доц., Шипуліна Ю.С.,

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Управління іміджем

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань щодо ринково-орієнтованого управління іміджем підприємства, набуття навичок його діагностики як у цілому, так і за окремими його складовими та їх елементами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ управління іміджем підприємств;

-  вміння  проводити діагностику та аналіз іміджу підприємства, контролювати відповідність його іміджу потребам ринку та контрагентів на усіх етапах життєвого циклу товару;

-  вміння  проводити оцінку іміджу продукції та візуального іміджу підприємства;

-  вміння  складати та аналізувати структуру іміджу підприємства;

-  вміння  аналізувати імідж керівника та персоналу підприємства;

визначати та обґрунтовувати найбільш прийнятний імідж-проект для підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Гайдабрус Н.В.

 
Навчальні дисципліни

Дисципліни спеціальності 075 "Маркетинг"

Дисципліни спеціальності 073 "Менеджмент"

Дисципліни спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"