© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Монографии
Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком

informacia ta znannia 2018Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми : Триторія, 2018. – 332 с.

Досліджуються проблеми ефективного управління продукуванням і комерціалізацією знань на різних рівнях узагальнення: підприємства чи установи, регіону, галузі, держави у цілому. Викладено методологічні і теоретико-методичні підходи до формування засад організаційно-економічного механізму управління знаннями господарюючих суб’єктів різних рівнів та галузей економіки.

Для фахівців у галузі менеджменту і маркетингу знань, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика

vyperedjauchiy rozvytok 2018Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми : Триторія, 2018. – 484 с.

Досліджуються актуальні проблеми управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів різних рівнів. Викладено методологічні і теоретико-методичні розробки авторів, що у сукупності формують основи організаційно-економічного механізму цілеспрямованого і ефективного управління розробленням та впровадженням стратегій інноваційного розвитку підприємств та установ в руслі концепції інноваційного випередження.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції

comercializacia 2018Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції  : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми : Триторія, 2018. – 382 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади управління на макро- та мікрорівнях процесами інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності. Досліджуються наукові підходи щодо формування і економічного обґрунтування методологічних і теоретико-методичних засад щодо розроблення і функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації інноваційної продукції вітчизняними суб’єктами господарювання різних галузей економіки. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу, логістики та спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики підприємств промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та комерціалізації інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

 
Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств

bilovodska 2018Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / О. А. Біловодська. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 462 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Сформовано концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій. Викладено теоретико-методологічні підходи до управління каналами з позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління товарним рухом та оцінки ефективності управління розподілом інноваційної продукції. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі маркетингу, логістики та інноваційного менеджменту; спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики на підприємствах промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою; викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та дистрибуції інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

 
Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств

gryshchenko 2018Грищенко О.Ф. Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / О.Ф. Грищенко. – Суми: Триторія, 2018. – 178 с.

У монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами у системі випереджаючого інноваційного розвитку. Викладено авторські підходи до організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень. Значної уваги приділено теоретико-методичним та практичним підходам діагностики проблем господарювання промислових підприємств.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу, керівників промислових підприємств. Буде корисною для викладачів, здобувачів вищої освіти різних рівнів та спеціальностей.

Мова оригіналу: українська

 

 
Innovative Management: Theoretical, Methodical, and Applied Grounds

monograph cover 2018Illiashenko S.M., Strielkowski W. (eds.). Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, ISBN 978-80-906210-1-5, 296 pages

This monograph continues the book series stemming from the annual international conference «Marketing of innovations and innovations in marketing» that are conducted by the Department of Marketing and Innovation Activity of Sumy State University (Sumy, Ukraine). Contributions of our authors, as well as their conclusions and recommendations deepen the theory of innovative management and marketing of innovations via the development and scientific substantiation of new approaches to improving the organizational and economic mechanism of innovative development management of economic entities at different levels. The contributions in this monograph are based on the practically-oriented approaches and techniques that can be directly applied for the management of innovative development of economic entities at the state, branch, regional levels, as well as the level of individual enterprises and institutions.

Original language: English

 
Управление внутренними коммуникациями предприятий: теория, методика, практика

monogr sager Сагер Л.Ю. Управление внутренними коммуникациями предприятий: теория, методика, практика: монография / Л.Ю. Сагер. – Киев : Изд-во «Центр учебной литературы», 2017. – 196 с.

Монография посвящена развитию организационно-экономических основ управления внутренними коммуникациями на предприятиях в условиях трансформации отраслевых рынков. Изложен научно-методический подход к выбору управленческих решений на основе диагностики состояния внутренних коммуникационных процессов. Усовершенствован теоретико-методический подход к определению коммуникационных стратегий. Разработан и научно обоснован методический подход к построению экономико-математической модели оптимизации выбора управленческих решений. Сформированы основы организационно-экономического механизма управления внутренними коммуникациями предприятия.

Предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, менеджеров предприятий.

Язык оригинала: украинский

 
Управление маркетинговыми каналами промышленных предприятий на инновационной основе

monogr bilovodska syhyda Беловодская Е. А. Управление маркетинговыми каналами промышленных предприятий на инновационной основе: монография / О. А. Беловодкая, Л. А. Сигида. – Киев : Изд-во «Центр учебной литературы», 2017. – 234 с.

В монографии освещены теоретико-методологические и методические основы управления маркетинговыми каналами промышленных предприятий на инновационной основе. Значительное внимание уделено рассмотрению концептуальных принципов распределения продукции в системе управления предприятием. Изложены подходы к формированию маркетинговых каналов с позиций инноватики. Обоснованно и разработано подходы к поэтапному выбору и управлению маркетинговыми каналами инновационной продукции промышленных предприятий.

Для ТОП-менеджеров промышленных предприятий, специалистов и ученых в области маркетинга инноваций, управления инновационной деятельностью и смежных отраслей. Будет полезной для преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: украинский

 
Управління інтелектуальним капіталом підприємства

mono uicp 2017Ілляшенко С.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.

Монографію присвячено розробленню методологічних та теоретико-методичних засад управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств в системі їх інноваційного розвитку. Значної уваги приділено управлінню знаннями як основою інтелектуального капіталу підприємства. Викладено авторські підходи до формування організаційно-економічних механізмів управління підсистемами інтелектуального капіталу підприємства: споживчим капіталом та іміджем.  Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців у галузі інноваційного менеджменту, менеджменту та маркетингу знань. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Managing economic growth: marketing, management, and innovations

mmi tytul 2016Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague,ISBN 978-80-906210-0-8, 2016. - 640 pages.

This monograph continues the series of books, that have released the results of International scientific-practical conference «Innovations marketing and innovations in marketing». The scientific results that are presented in the monograph reveal the theoretical-methodological and methodical aspects of innovative development management at different levels of aggregation (individual enterprise or establishment, industry, national economy, etc.) on the basis of innovation marketing, which is considered as the activity which has been directed on search of new spheres and ways of the enterprise potential use, on this basis new products (goods or services) development and technologies of their promotion on the market in order to meet the consumers’ needs and demands more effectively than competitors way due to this, getting profits and ensuring the long-term survival and development in the market.

Original language: English

 
Инновационное развитие: маркетинг и менеджмент знаний

2016 17 07Ильяшенко С.Н. Инновационное развитие: маркетинг и менеджмент знаний: монография / С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ТОВ «Диса плюс», 2016. – 192 с.

Монография посвящена разработке методологических и теоретико-методических основ управления знаниями в системе инновационного развития на национальном, региональном, отраслевом уровнях, а также уровне отдельных организаций. Раскрыто ведущую роль факторов НТП, а также интеллектуального капитала в процессах инновационного развития. Предложены оригинальные подходы к применению методов и инструментов менеджмента и маркетинга в управлении знаниями, которые будут положены в основу новой техники и технологий ее изготовления, методов управления и т.д. на уровне отдельных организаций. Изложены технологии ведения бизнеса и маркетинга знаний в виртуальной среде, освещена специфику их применения на рынке научно-образовательных услуг.

Для специалистов в области инновационного менеджмента, маркетинга инноваций, менеджмента и маркетинга знаний, Интернет-маркетинга. Будет полезной для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и технических специальностей высших учебных заведений, а также широкого круга читателей, которых интересуют проблемы управления инновационным развитием.

 

Язык оригинала: украинский

 
Рыночно-ориентированное управление инновационным развитием

2015 30 12 1

Рыночно-ориентированное управление инновационным развитием: монография / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. - Харьков: ООО «Диса плюс», 2015 - 448 с.

В монографии рассматриваются теоретико-методологические и методические подходы к решению проблемы повышения эффективности управления инновационным развитием на государственном, отраслевом, региональном уровнях и уровне отдельных предприятий или учреждений.

Освещены особенности стратегического управления инновационным ростом в Украине, раскрыта сущность управления инновационным развитием, предложены оригинальные инструменты маркетинга инноваций и инновационного менеджмента промышленных предприятий.

Для специалистов в области маркетинга инноваций и инновационного менеджмента, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

Язык оригинала: украинский

 
Маркетинговые аспекты управления инновационным развитием

monogr2014Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.

В монографии исследованы методологические, теоретиче-ские и методические основы управления инновационным развитием на основе маркетинга.

Изложены подходы к управлению выбором и реализацией стратегий опережающего устойчивого инновационного развития на уровне отдельных предприятий, регионов и национальной экономики в целом.

Для специалистов в области инновационного менеджмента и маркетинга инноваций, менеджеров среднего и высшего звена предприятий и учреждений. Будет полезной для преподавате-лей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений, а также широкому кругу читате-лей, интересующихся проблемы управления инновационным развитием.Язык оригинала: украинский

 
Инновации в маркетинге и менеджменте

imm_2013Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н.,  професора  С.М.  Ілляшенка. –  Суми:  ТОВ  «Друкарський  дім «Папірус», 2013. – 616 с.

В монографии исследованы проблемы и перспективы инновационного  развития экономики Украины. Изложены концептуальные основы  и теоретико-методические подходы к выбору траекторий инновационного развития на разных уровнях обобщения.

Усовершенствованы существующие и предложены новые инструменты и методы маркетинга и менеджмента инноваций. Раскрыты отраслевые особенности их применения.

Монография будет интересной для специалистов в области инновационного менеджмента и маркетинга инноваций, ТОР-менеджеров предприятий и учреждений, для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и технических специальностей ВУЗов, а также для широкого круга читателей, которых интересуют проблемы управления инновационным развитием.

Язык оригинала: украинский

 
Маркетинговые основы внедрения экологических инноваций

Ілляшенко С.М.
Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій / Ілляшенко С.М.; Сумський державний університет. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 184 с.

В монографии с применением методов и инструментов маркетинга исследованы проблемы и намечены перспективы внедрения экологических инноваций как предпосылки перехода к устойчивому развитию. Освещены подходы к мотивации создания и внедрения экологических инноваций. Разработаны основы механизма внедрения экологических инноваций.

Язык оригинала: украинский

 
Инновации в маркетинге промышленного предприятия

4

Інновації в маркетингу промислового підприємства : монографія / О. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. С. Тєлєтова. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 282 с.

В монографии рассмотрены некоторые аспекты проблем, которые возникли в условиях мировых глобализационных процессов на промышленных предприятиях стран с трансформационной экономикой и обосновано суть их современной маркетингово-инновационной деятельности.

С целью повышения конкурентоспособности и эффективности функционирования субъектов экономической деятельности предложено кластеризацию территорий и отраслей. Авторами исследованы и разработаны научно-методические основы маркетингового тестирования инновационной продукции в деятельности предприятий, производящих продукцию промышленного назначения, и технически сложных товаров широкого потребления. Рассмотрено возрастающее значение брендов в системе общей маркетинговой политики промышленного предприятия и подтверждено, что инновации в условиях трансформационной экономики требуют ребрендинга и внедрения бренд - ориентированного управления на предприятиях.

Изложенные наработки коллектива авторов под научным руководством доктора экономических наук, профессора Телетова А.С. поможет повысить эффективность инновационной деятельности промышленных предприятий за счет учета маркетинговой, технической, организационной и экономической ее составляющих.

Для ТОП - менеджеров государственных структур и промышленных предприятий, научных работников в области маркетинга и управления инновационной деятельностью и смежных отраслей , преподавателей , аспирантов , студентов экономических и некоторых технических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Научные основы маркетинга инноваций. Том 3

3

Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 3. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 334 с.

В монографии изложены методологические и теоретико-методические основы маркетинга инноваций. Раскрыты проблемы экономики и организации деятельности предприятия в рамках концепции маркетинга инноваций. Также рассмотрены прикладные аспекты маркетинга инноваций.

Для специалистов в области маркетинга и инноватики, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей ВУЗов.

Язык оригинала: украинский

 
Научные основы маркетинга инноваций. Том 2

2

Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 2. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 284 с.

В монографии изложены методологические и теоретико-методические основы маркетинга инноваций. Раскрыты проблемы экономики и организации деятельности предприятия в рамках концепции маркетинга инноваций. Также рассмотрены прикладные аспекты маркетинга инноваций.

Для специалистов в области маркетинга и инноватики, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей ВУЗов.

Язык оригинала: украинский

 
Научные основы маркетинга инноваций. Том 1

1

Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 1. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 279 с.

В монографии изложены методологические и теоретико-методические основы маркетинга инноваций. Раскрыты проблемы экономики и организации деятельности предприятия в рамках концепции маркетинга инноваций. Также рассмотрены прикладные аспекты маркетинга инноваций.

Для специалистов в области маркетинга и инноватики, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей ВУЗов.

Язык оригинала: украинский

 
Инновации и маркетинг - движущие силы экономического развития

imrser_2012Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.

Монография посвящена разработке методологических и теоретико-методических основ рыночно-ориентированного управления инновационным развитием на государственном и региональном уровнях, а также уровне отдельных организаций. Освещена роль маркетинга и инноваций как движущих сил экономического развития. Изложены подходы к стратегическому управлению развитием на основе маркетинга инноваций. Раскрыты особенности диагностики, усиления и реализации потенциала инновационного развития, специфика применения инструментария маркетинга инноваций и новейших инструментов и методов маркетинга в управлении инновационной деятельностью предприятий.

Для специалистов в области инновационного менеджмента и маркетинга инноваций. Будет полезной для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и технических специальностей высших учебных заведений, а также широкого круга читателей, которых интересуют проблемы управления инновационной деятельностью.

Язык оригинала: украинский

 
Механизм управления потенциалом инновационного развития промышленных предприятий

mupirpp_2012Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. - 458 с

В монографии изложены методологические и теоретико-методические основы формирования механизма управления на рыночных принципах потенциалом инновационного развития промышленных предприятий в русле концепции устойчивого развития. Исследования выполнялись в рамках Гранта Президента Украины № GP/F32/087 "Формирование механизма управления потенциалом инновационного развития промышленных предприятий в контексте концепции устойчивого развития".

Для специалистов в области инновационного менеджмента и маркетинга инноваций, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей вузов.

Язык оригинала: Украинский

 
Проблемы и перспективы рыночно-ориентированного управления инновационным развитием

pprouir_2012Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.

В монографии исследованы проблемы и перспективы управления на рыночных принципах процессами инновационного развития на уровне страны, региона и отдельного предприятия. Изложены авторские подходы к разработке методов и инструментов управления инновационным развитием предприятий в русле стратегии инновационного прорыва. Рассмотрены инновационные методы экологического менеджмента и маркетинга.

Язык оригинала: Украинский

 
Организационно-экономические основы инновационного маркетинга промышленных предприятий

oezimpp_2011

Ильяшенко Н.С.
Организационно-экономические основы инновационного маркетинга промышленных предприятий: монография / Н.С. Ильяшенко. - М.: «Изд-во СумГУ», 2011. - 192 с.

В монографии исследованы проблемы управления промышленными предприятиями на принципах инновационного маркетинга. Освещены методологические, теоретико-методические и прикладные основы сочетания и взаимосогласованности маркетинговой и инновационной деятельности. Изложены подходы к применению новых методов и инструментов в маркетинге.

Язык оригинала: Украинский

 
Стратегические аспекты коммуникационной политики в инновационной деятельности промышленных предприятий

sakpidpp_2011Божкова В.В.
Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств: монографія / В.В. Божкова. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. - 362 с.

В монографии представлены результаты исследования и систематизации организационно-экономических и методологических положений стратегически ориентированной коммуникационной деятельности промышленных предприятий по продвижению их инновационной продукции на рынке. Предложены методические подходы к детализации и стратегическому планировании маркетинговых стратегий, оптимизации состава и структуры коммуникационных инструментов, расчетов синергического эффекта.

Язык оригинала: Украинский

 
Маркетинг. Менеджмент. Инновации

mmi_2010Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2010. – 621 с.

В монографии исследованы проблемы управления на рыночных принципах инновационным развитием на межгосударственном, национальном, региональном уровнях и уровне отдельной организации. Освещены методологические, теоретико-методических и прикладные основы маркетинга инноваций и инновационного менеджмента. Изложены подходы к применению новых методов и инструментов в маркетинге и менеджменте.

Язык оригинала: Украинский

 
Механизм стратегического управления инновационным развитием

msuir_2010Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. - Суми : Університетська книга, 2010. – 432 с.

Освещены теоретические основы управления инновационным развитием и формирования национальной инновационной системы. Обоснованы и разработаны подходы к управлению инновационным развитием отечественных предприятий. Изложены научно-методические основы менеджмента и маркетинга экологических инноваций.

Для специалистов в области инновационного менеджмента, маркетинга инноваций, стратегического управления, менеджмента и маркетинга экологических инноваций, преподавателей, аспирантов и студентов экономических и экологических специальностей вузов.

Язык оригинала: Украинский

 
Стратегическое планирование маркетинговых коммуникаций инновационной продукции промышленных предприятий

spmkippp_2010Божкова В.В.
Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В.В.Божкова. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. - 305 с.

В монографии исследованы и систематизированы методологические и теоретические положения по стратегическому планированию маркетинговых коммуникаций инновационной продукции промышленных предприятий в системе их рыночно-ориентированного управления. Предложены и научно обоснованы подходы к планированию и разработке стратегий маркетинговых коммуникаций, которые позволяют оптимизировать состав и структуру коммуникационных инструментов, достичь положительного синергетического эффекта от их применения. Разработаны концептуальные основы формирования стратегического планирования маркетинговых коммуникаций инновационной продукции промышленных предприятий.

Язык оригинала: Украинский

 
Управление инновационным развитием промышленных предприятий

uir_2010Ілляшенко С.М., Біловодська О.А.
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.

В монографии освещены теоретико-методологические и методические проблемы управления инновационным развитием промышленных предприятий. Обоснованы и разработаны подходы к поэтапному выбору и управлению направлениями инновационного развития промышленных предприятий. Изложены научно-практические основы рационализации системы управления инновационной деятельностью на предприятии.

Для специалистов в области инновационного менеджмента, маркетинга инноваций, стратегического управления, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Маркетинговая товарная политика промышленного предприятия

mtppp_2009Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с.

Освещены теоретико-методологические и методические проблемы управления маркетинговой товарной политикой промышленных предприятий. Обоснованы и разработаны подходы к поэтапному итерационному отбору и управлению стратегиями диверсификации деятельности промышленных предприятий. Изложены научно-методические основы формирования комплекса экономико-математических моделей для определения старения оптимальности стратегий диверсификации.

Для специалистов в области маркетинговой товарной политики, стратегического управления, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Маркетинг инноваций и инновации в маркетинге

miim_2008Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 615 с.

В монографии исследовано методологические и теоретико-методические проблемы маркетинга инноваций и инновационной деятельности в маркетинге. Изложены концептуальные основы маркетинга инноваций, теоретические и методические принципы формирования составляющих комплекса маркетинга товарных инноваций,подходы к экономико-математическому моделированию процессов разработки и продвижения инноваций на рынок.

Отражены инновационные подходы к разработке и продвижению инноваций на рынок, управления потенциалом инновационного развития на принципах маркетинга инноваций, мотивации экологически ориентированной инновационной деятельности.

Для специалистов по вопросам маркетинга инноваций, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Экологизация инновационной деятельности: мотивационный подход

Прокопенко О.В.
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 392 с.

В монографии системно изложены теоретико-методологические, методические и практические аспекты мотивационного подхода к экологизации инновационной деятельности. Предложены конкретные рекомендации относительно исследования мотивации экологизации деятельности и влияния на нее.

Исследованы особенности мотивирования экологизации инновационной деятельности на государственном уровне, мотивации экоатрибутивного поведения потребителей, управления процессом экологизации на отечественных предприятиях, чем заложены теоретико-методологические основы формирования мотивационного механизма экологизации инновационной деятельности.

Для специалистов, в сферу интересов которых входят проблемы экономики природопользования, инноватики, формирование рынка экологических инноваций, для преподавателей высших учебных заведений, а также студентов экологических и экономических специальностей.

Язык оригинала: Украинский

Read More

 
Управление портфелем заказов научно-производственного предприятия

upz_2008Ілляшенко С.М., Олефіренко О.М.
Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 272 с.

Исследуются методологические и теоретико-методологические проблемы управления товарной инновационной политикой современного промышленного предприятия на рыночных принципах в русле концепции инновационного развития.

Главное внимание уделено проблематике формирования организационно-экономического механизма управления портфелем заказов малых и средних научно-производственных предприятий. Разработаны концептуальные основы этого механизма и соответствующий методический инструментарий. Исследовано практические аспекты управления бизнес-портфелем инновационной продукции, в частности: прогнозирование размера и оценки потенциала портфеля заказов, оценка риска, разработка стратегий управления портфелем и т.п.

Для специалистов по маркетингу инноваций и инновационному менеджменту, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Проблемы управления инновационным предприятием экологической специализации

puipes_2007Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 512 с.

Исследуются методологические и теоретико-методологические проблемы управления инновационным предпринимательством экологической направленности, определены предпосылки инновационного экологически направленного развития отечественной экономики,
очерчены перспективы развития экологически направленного предпринимательства.

Разработаны теоретико-методологические основы усовершенствованного механизма управления инновационным предпринимательством экологической направленности. Освещены прикладные аспекты управления инновационным предпринимательством экологической направленности.

Для специалистов по управлению инновационным предпринимательством экологической направленности, преподавателей, аспирантов, студентов экологических и экономических специальностей.

Язык оригинала: Украинский

 
Маркетинг и менеджмент инновационного развития

mmir_2006Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 728 с.

Исследуются методологические и теоретико-методологические проблемы управления инновационным развитием на макро- и микроуровнях на принципах маркетинга инноваций и инновационного менеджмента.

Отражены подходы к постановке и решению проблем развития теории и практики маркетинга, товарной инновационной политики предприятий, управления потенциалом инновационного развития, формирования и стимулирования спроса на инновации, управления рисками инноваций, формирования теоретико-методологических основ инновационного экономически сбалансированного развития.

Для специалистов по маркетингу инноваций и инновационному менеджменту, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Проблемы управления инновационным развитием предприятий в транзитивной экономике

puirpte_2005Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 582 с.

В монографии рассматриваются теоретико-методологические и методические проблемы управления инновационным развитием предприятий в нестабильных условиях транзитивной экономики. Изложены авторские подходы к их решению в русле концепций менеджмента и маркетинга инноваций.

Главное внимание уделено предприятиям промышленности как ведущей отрасли отечественной экономики.

Для специалистов по вопросам управления процессами инновационного развития промышленных предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Менеджмент и маркетинг инноваций

mmi_2004Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 616 с.

В монографии рассматриваются теоретико-методологические проблемы управления на макро– и микро уровнях процессами инновационного развития субъектов хозяйственной деятельности. Исследуются теоретические и прикладные аспекты менеджмента и маркетинга инноваций, экологического маркетинга, управления рисками инноваций,мотивации инновационной деятельности, роли инноваций в обеспечении экономической безопасности предприятия, рационализации выбора направлений инновационного развития.

Для специалистов в области инновационного менеджмента и маркетинга инноваций, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.

Язык оригинала: Украинский

 
Управление экологическими рисками инноваций

ueri_2004Ілляшенко С.М., Божкова В.В.
Управління екологічними ризиками інновацій: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 223 с.

В монографии рассматриваются методологические и теоретико-методические основы многофакторного анализа, учета и управления экологическими рисками инновационных проектов в транзитивной экономике на принципах концепции экологически-сбалансированного устойчивого социально-экономического развития.

Кроме теоретических выкладок, работа содержит описание конкретных методик и примеры их практического применения.

Для специалистов по вопросам инновационного менеджмента, экономического риска, экономики природопользования, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей, а также широкого круга небезразличных к эколого-экономическим проблемам читателей.

Язык оригинала: Украинский

 
Формирование рынка экологических инноваций

frei_2002Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В.
Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За ред. д.е.н., проф. CM. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 250 с.

В монографии рассматриваются методологические и теоретико-методические основы организационно-экономического механизма управления процессами инновационного развития хозяйствующих субъектов в переходной экономике на основе разработки и продвижения на рынке (формирования рынка) экологических инноваций.

Содержит большое количество примеров и фактических материалов, иллюстрирующих теоретические положения.

Для специалистов по вопросам инновационного предпринимательства, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей вузов, а также широкому кругу читателей, которых интересуют проблемы инновационного менеджмента, маркетинга инноваций, экономики природопользования.

Язык оригинала: Украинский

 
Маркетинг продукции производственно-технического назначения

mpvtp_2002Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічнрго призначення. - Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. - 231 с.

В монографии проанализированы экономическое положение промышленных предприятий, выпускающих производственно-техническую продукцию, и рассмотрены все составляющие соответствующего комплекса маркетинга. Сосредоточено внимание на особенности перехода промышленных предприятий от плановой к маркетинговой ориентации.
Изложены основы системного подхода к организации маркетинговой деятельности производственно-технической продукции по сравнению с товарами широкого потребления. Примеры, приводимые в книге, собраны непосредственно автором или под его руководством.

Монография предназначена для руководителей промышленных предприятий, маркетологов-практиков, ученых в области маркетинговой деятельности и смежных областях, а также студентов и аспирантов экономических и определенных технических специальностей.

Язык оригинала: Украинский